Komunikat Prezydenta Miasta Częstochowy

Stosownie do art.19 ust.6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 89 poz.625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.) zawiadamia się że projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy. Aktualizacja.” będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 28 października 2010 r. do 17 listopada 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska11/13 w Wydziale Komunalnym, pokój nr 416 w godzinach od 8:00 do 15:00. Pełna informacja o projekcie znajduje się również na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi do projektu, które należy złożyć do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Częstochowy (pokój nr 416) w wyżej wymienionym terminie. Wnioski można też przesyłać drogą elektroniczną na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę), adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Załączniki: