Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie w rejonie ulicy Legionów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 989/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie w rejonie ulicy Legionów, w dniach od 22 stycznia 2015r. do 11 lutego 2015r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2015 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. planu miejscowego.

 

Z up. Prezydenta Miasta

  Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy:  http://bip.czestochowa.pl/contents/content/2351/1146675