Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej  w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy zapraszają osoby w wieku 60+ na bezpłatne szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu „Samodzielni w sieci”.

 

Szkolenia te mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do włączenia w sferę aktywności obywatelskiej. Uczestnicy zapoznają się m.in. z zasadami korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwania informacji na stronach internetowych, korzystania z epuap, portali społecznościowych, zakładania poczty e-mail i prowadzenia korespondencji elektronicznej. Dzięki odpowiednio opracowanemu programowi i materiałom szkoleniowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami internetowego sposobu głosowania na propozycje realizacji zadań do budżetu obywatelskiego.
Przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 110 osób (11 grup po 10 osób; 32 godziny szkoleniowe dla każdej grupy).

 

Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: maj – lipiec 2015 r.

 

Rekrutacja zakończona! 

 

Zadanie „Obywatelski katalizator zmiany”, realizowane przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020

 

OPIS PROJEKTU „OBYWATELSKI KATALIZATOR ZMIANY”

 

Celem głównym realizacji zadania publicznego (dalej: Projekt) jest zwiększenie aktywnego zaangażowania mieszkańców Częstochowy z grupy wiekowej 60+ w proces partycypacji obywatelskiej w zakresie budżetu obywatelskiego.

 

Działania projektowe będą obejmowały organizację i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z grupy wiekowej „60+” z zakresu budżetu obywatelskiego, kompetencji cyfrowych (w zakresie umożliwiającym przygotowanie propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w formie elektronicznej oraz głosowanie za pomocą internetowej platformy do głosowania), uruchomienie punktu konsultacyjno-doradczego świadczącego pomoc w zakresie poprawnego przygotowania i sporządzenia propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz uruchomienie punktu informacyjnego (w okresie głosowania na wnioski).

 

Zaplanowano również szkolenia dla liderów partycypacji będących członkami nieformalnych i formalnych grup (np. NGO działających na rzecz osób starszych, rad dzielnic, itp.) wyposażające słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla dalszego przekazywania informacji na temat budżetu innym członkom reprezentowanych przez nich społeczności.

 

W celu maksymalizacji oddziaływania Projektu zaplanowano organizację gry miejskiej, której tematem przewodnim będzie budżet obywatelski.

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU

 • Szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu „Samodzielni w sieci”
  Szkolenia te mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do włączenia w sferę aktywności obywatelskiej. Uczestnicy zapoznają się m.in. z zasadami korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwania informacji na stronach internetowych, korzystania z epuap, portali społecznościowych, zakładania poczty e-mail i prowadzenia korespondencji elektronicznej. Dzięki odpowiednio opracowanemu programowi i materiałom szkoleniowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami internetowego sposobu głosowania na propozycje realizacji zadań do budżetu obywatelskiego.
  Przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 110 osób (11 grup po 10 osób; 32 godziny szkoleniowe dla każdej grupy).
  Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: maj – lipiec 2015 r.
  Harmonogram zajęć
  Zapisy w godz. 9.00-17.00 pod numerem telefonu 34/34 30 038 lub na adres e-mail: okz@pimis.pl
  lub za pomocą ankiety internetowej: http://pimis.pl/ankiety/index.php/414879/lang-pl

   

 • Szkolenia z założeń budżetu obywatelskiego
  Szkolenia mają na celu zapoznanie osób z grupy wiekowej 60+ z założeniami budżetu obywatelskiego.
  Planuje się przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 8 grup (średnio po 12 osób w grupie), po 6 godzin szkoleniowych. Szkoleniami zostanie objętych łącznie 96 osób.
  Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: maj – lipiec 2015 r.

   

 • Szkolenie warsztatowe z opracowania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania formularza propozycji zadania.
  Przeprowadzenie warsztatów dla łącznie 4 grup (średnio po 12 osób w grupie) po 12 godzin szkoleniowych (2 dni szkoleniowe). Szkoleniami zostanie objętych łącznie 48 osób.
  Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie maj – lipiec 2015 r.

   

 • Szkolenie z zakresu mediacji i negocjacji – umiejętności niezbędnych do wspólnego ustalania priorytetów i wypracowywania wspólnych propozycji działań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
  Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 4 grup (średnio po 12 osób w grupie) po 12 godzin szkoleniowych (2 dni szkoleniowe). Szkoleniami zostanie objętych łącznie minimum 48 osób.
  Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie czerwiec – lipiec 2015 r.

   

 • Szkolenia dla liderów partycypacji – zaplanowano szkolenia dla liderów partycypacji (osób z grupy „60+”, będących członkami organizacji formalnych i nieformalnych, reprezentantami rad dzielnic),którzy będą multiplikować uzyskaną wiedzę w reprezentowanych przez siebie organizacjach (radach dzielnic).
  W ramach szkoleń uczestnicy zostaną gruntownie przeszkoleni z jednej z metod konsultacji społecznych, jaką jest budżet obywatelski, zasad tworzenia propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wypełniania formularza wniosku. W ramach zajęć uczestnicy odbędą również podstawowe szkolenie z wystąpień publicznych.
  Planuje się przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 2 grup (średnio po 12 osób w grupie) po 30 godzin szkoleniowych.
  Szkoleniami zostaną objęte łącznie 24 osoby.
  Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie czerwiec – lipiec 2015 r.

   

 • Wsparcie konsultacyjno-doradcze dla wnioskodawców składających formularze w procesie składania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
  Zaplanowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności do informacji i konsultacji na temat budżetu obywatelskiego oraz informacji i doradztwa niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wypełnienia formularza propozycji zadań.
  Utworzony zostanie punkt konsultacyjno-doradczy dla mieszkańców świadczący usługi doradcze w zakresie budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Punkt doradczo-konsultacyjny będzie działał zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem podanym do wiadomości na stronie PIMIS i UMCz oraz fanpage’ach na FB – Budżet Partycypacyjny w Częstochowie i PIMIS. Z doradztwa będą mogły korzystać osoby indywidualne (z grupy wiekowej „60+”) i organizacje działające na rzecz seniorów.
  Punkt konsultacyjny będzie uruchomiony w okresie zbierania formularzy do budżetu, czyli w terminie maj – lipiec 2015.
  Doradztwo będzie świadczone przez dwuosobowy zespół składający się ze specjalisty ds. budżetu obywatelskiego z PIMIS i specjalisty – przedstawiciela UMCz.  Zakładamy, że z doradztwa skorzysta łącznie min. 56 osób.
 • Punkt informacyjny dla osób głosujących na propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
  Punkt będzie uruchomiony w terminie głosowania na propozycje zadań – jeden tydzień w listopadzie 2015, przez 5 kolejnych dni, przez 4 godziny dziennie. Głównym zadaniem punktu informacyjnego będzie pomoc w zakresie korzystania z internetowej aplikacji do głosowania.
  Punkt informacyjny będzie działał zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem podanym do wiadomości na stronie PIMIS i UMCz oraz fanpage’ach na FB – Budżet Partycypacyjny w Częstochowie i PIMIS.
  Z punktu informacyjnego będą mogły korzystać osoby indywidualne (z grupy wiekowej „60+”) i organizacje działające na rzecz seniorów.
 • Gra miejska o przewodniej tematyce „budżet obywatelski”.
  Działanie przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat budżetu obywatelskiego (oraz poczucia wspólnoty w działaniu na rzecz lokalnej społeczności) wśród mieszkańców Częstochowy.
  Planowany termin – sierpień lub wrzesień 2015.

   

 • Konferencja podsumowująca projekt.
  Na konferencje zostaną zaproszeni uczestnic/czki projektu, przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, przedstawicie organizacji działających na rzecz osób starszych i przedstawiciele jst.
  Termin: listopad 2015.

 

Zapisy w godz. 9.00-17.00 pod numerem telefonu 34/34 30 038 lub na adres e-mail: okz@pimis.pl
lub za pomocą ankiety internetowej: http://pimis.pl/ankiety/index.php/414879/lang-pl