761 formularzy z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego na 2016 rok złożyli w tym roku mieszkańcy Częstochowy. To ponad 230 więcej niż w ubiegłym roku. Jesteśmy liderami biorąc pod uwagę stosunek liczby wniosków do liczby mieszkańców. 202 propozycje dotyczą tzw. zadań ogólnomiejskich, 559 – dzielnicowych.

[zdjęcie aktualności]

Dla porównania, np. w dużo większej Łodzi mieszkańcy złożyli – 645 wniosków, w Warszawie 2333, w Katowicach 335, w Poznaniu 268, w Piekarach Śląskich 61, a w Rudzie Śląskiej – 66.

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy skorzystali z możliwości zgłoszenia swoich propozycji oraz wszystkim osobom zaangażowanym w promocję naszego budżetu obywatelskiego, w tym członkom rad dzielnic i specjalnie przeszkolonym dzielnicowym liderom tego budżetu – mówiłna spotkaniu w Urzędzie Miasta podsumowującym etap składania wniosków prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – To dzięki nim ten wynik, świadczący o tym, że budżet obywatelski jako narzędzie współdecydowania mieszkańców o miejskich zadaniach sprawdza się, rozwija, a mieszkańcy są aktywni i włączają się w budowę społeczeństwa obywatelskiego.   

Prezydent dziękował szczególnie partnerowi społecznemu Miasta Częstochowy – Polskiemu Instytutowi Mediacji i Integracji Społecznej, który w ramach projektu „Jasne, że razem”, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zachęcał do budżetu obywatelskiego młodzież i zorganizował ponad 80 spotkań z mieszkańcami wszystkich dzielnic naszego miasta, a realizując projekt „Obywatelski Katalizator Zmiany” przeszkolił prawie 200 częstochowskich seniorów, którzy m.in. uczyli się jak elektroniczne wypełniać formularze propozycji zadań oraz głosować (projekt jest współfinansowany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020).

O zrealizowanych działaniach związanych z przygotowaniem drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie mówiła w czasie spotkania dr Edyta Widawska z PIMIS.

W czasie trwającego do 27 lipca naboru propozycji do budżetu obywatelskiego 2016 r.  najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Tysiąclecia (56),  Północy (42) i Rakowa (40).

Obecnie wszystkie złożone formularze poddawane są weryfikacji formalno – prawnej, nie podlegają natomiast ocenie merytorycznej, co oznacza, że jeśli dotyczą terenu miejskiego i nie ma przyczyn prawnych, które uniemożliwiają realizację zadania, a kwota nie przekracza wyznaczonej puli pieniędzy dla danej dzielnicy – zadanie zostanie poddane pod głosowanie.

Lista propozycji, które będą poddane pod głosowanie zostanie opublikowana 22 września, po czym będzie czas na promocję projektów. Głosowanie odbędzie się od 2 do 8 listopada. Do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego
w Częstochowie będzie w przyszłym roku blisko 6 mln 662 tys. zł, w tym na zadania ogólnomiejskie – 1 mln 665,4 tys. zł, a na dzielnicowe – 4 mln 996,3 tys. zł.