Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Nabór dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, które nie złożyły formularzy propozycji zadań w II edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Członkowie komisji odpowiedzialni będą za obsługę głosowania w dzielnicach na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 2 – 8 listopada 2015 r. w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie miasta Częstochowy, w wymiarze 2 godzin dziennie:

w dni robocze w godz. 16:00 – 18:00

w sobotę i niedzielę w godz. 10:00 – 12:00

Za pracę w komisji w ww. terminie członkom komisji przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów prowadzone będzie w terminie 28 września – 9 października 2015 r. do godz. 15.00.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić zgłoszenie kandydata na członka komisji podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego (w załączeniu).

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: ul. Śląska 11/13, p. 3 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Po zakończeniu naboru odbędzie się szkolenie dla członków komisji, o którego terminie wybrani kandydaci zostaną poinformowani po zakończonej rekrutacji.

W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej 40, o zakwalifikowaniu kandydata do komisji zadecyduje wynik testu wiedzy o budżecie obywatelskim. Test odbędzie się w dniu 13 października 2015 o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (o czym kandydaci zostaną poinformowani po zakończeniu naboru zgłoszeń).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej: Referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21, Częstochowa, pok. 29 i 32, tel.: 34 37 07 498; 34 37 07 497, e-mail: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl.

 

Formularz zgłoszeniowy