OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w Częstochowie, przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Trzech Wieszczów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 182.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Trzech Wieszczów w dniach od 21 kwietnia 2016r. do 23 maja 2016r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35, w godzinach od 8.00 do 15.00, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2016r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. planu miejscowego.

 

Z up. Prezydenta Miasta
Andrzej Szewiński

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy: http://bip.czestochowa.pl/contents/content/2351/1151001