W związku ze zmianą uchwały nr 63.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego trwają prace związane ze zmianą zarządzenia nr 218.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 kwietnia 2015 r.w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

Zgodnie z uchwałą Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przekazuje się do konsultacji projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2017 r.

Uwagi do projektu zarządzenia można składać w formie pisemnej do dnia 25 kwietnia br. pocztą, e-mailem na adres: konsultacje@czestochowa.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 pok. 3.

Projekt Zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3