Prace nad Strategią Rozwoju Miasta podjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 24 września 2015 r. nr 165.XV.2015. Jako termin przygotowania stosownego dokumentu Rada Miasta ustaliła datę 31 grudnia 2016 roku; wykonanie uchwały powierzyła Prezydentowi Miasta Częstochowy.

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta powstał materiał Diagnoza Społeczno-Gospodarcza – Częstochowa 2015, będący swoistym lustrem pokazującym rzeczywisty obraz Częstochowy.

Diagnozie przedstawiono potencjał i określono problemy w podziale na płaszczyzny:

  • demografia,

  • przestrzeń, walory przyrodnicze i stan środowiska,

  • społeczność: stan zdrowia, warunki życia, ubóstwo, problemy społeczne, jakość kapitału społecznego,

  • warunki mieszkaniowe, w tym także bezpieczeństwo energetyczne i stan infrastruktury komunalnej,

  • gospodarka,

  • układ komunikacyjny: stan infrastruktury drogowej oraz transport publiczny,

  • edukacja i wychowanie: od poziomu opieki nad najmłodszymi po wyższe uczelnie,

  • kultura, w tym także szkolnictwo artystyczne i opieka nad dziedzictwem kulturowym,

  • sport, rekreacja, turystyka.

Istotne w tym jest całościowe ujęcie obrazu potencjału i problemów Częstochowy, by mieć świadomość wzajemnego oddziaływania różnych zjawisk. Dostrzegalny problem „rozlewania się” miasta przekładać się może na problemy komunikacyjne i ograniczenia dostępności lub obniżenie jakości usług publicznych. Ujawniające się problemy gospodarcze lub społeczne mogą mieć swoje źródła kulturowe.

Drugim etapem prac było przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+

Projekt Strategii zawiera określenie uwarunkowań rozwojowych, zewnętrznych i wewnętrznych, analizę SWOT oraz ramy finansowe możliwości realizacyjnych. Przedstawiona jest wizja miasta oraz 4 obszary z podporządkowanymi im celami i kierunkami działań, na których powinny być skupione wysiłki by uzyskać wskazane w wizji rezultaty. Projekt dokumentu pokazuje wskaźniki pomiaru, jakie stosowane będą przy ocenie efektów wdrażania strategii. Określony został  system wdrożenia, monitoringu i ewaluacji, w sposób umożliwiający społeczną partycypację w działaniach na rzecz rozwoju Częstochowy.

Trwają prace nad Prognozą oddziaływania Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+. Dokument ten jest opracowywany na podstawie uzgodnionego z RDOŚ zakresu szczegółowości. Prognoza zostanie poddana konsultacjom społecznym w drugiej połowie września 2016 r.

Uwagi dotyczące treści zawartych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+ prosimy kierować na adres: strategia@czestochowa.um.gov.pl do dnia 30 września 2016 r.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227) przedstawiony został projekt Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do projektu kierować można do Referatu Strategii Rozwoju Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta Urząd Miasta Częstochowa na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, p. 405, tel. 034 370 72 64 lub 034 370 76 05 oraz na adres e-mail: strategia@czestochowa.um.gov.pl

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków i uwag są: Barbara Ruksza i Jarosław Kapsa. Uwagi i wnioski składać można w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.