OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 450) oraz § 1 uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Częstochowy

ogłasza:

§ 1.

 1. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

§ 2.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.

 2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym miasto Częstochowę.

 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego.

 2. Wzór formularza o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 3. Wypełnione formularze będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w następujący sposób:

 1. pocztą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: fer@czestochowa.um.gov.pl ;

 2. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, składając wypełniony formularz w postaci papierowej.

 1. Informacja o konsultacjach zamieszczona zostanie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4.

Jednostką organizacyjną wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji, w tym udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii, jest Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Formularz zgłaszania opinii do konsultacji w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych