OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji dotyczących podziału miasta Częstochowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art 5. ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 450) § 1 uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Częstochowy

ogłasza:

 • 1.
 1. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie podziału miasta Częstochowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • 2.
 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do 18 kwietnia 2018 r. do godziny 15,00.
 2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym miasto Częstochowę.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 3.
 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego.
 2. Wzór formularza o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wypełnione formularze będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w następujący sposób:
 • pocztą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl ;
 • w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, poprzez złożenie wypełnionego formularza w postaci papierowej.
 1. Informacja o konsultacjach zamieszczona zostanie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • 4.

 

Jednostką organizacyjną wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji, w tym udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii, jest Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Mirosław Soborak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

Formularz zgłoszenia opinii do konsultacji w sprawie podziału miasta Częstochowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść ogłoszenia w formacie doc