ZARZĄDZENIE Nr 2638.2018 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 6.09.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dzielnic oraz nadania im statutów (z późn. zm.)

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy

Prezydent Miasta Częstochowy

zarządza:

§ 1.

 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy, które dotyczą projektu zmian do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dzielnic oraz nadania im statutów (z późn. zm.).

 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkańców Częstochowy dotyczących konsultowanych treści.

 3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dzielnic oraz nadania im statutów (z późn. zm.).

 4. Konsultacje będą trwały w terminie od 6.09.2018 r. do 6.10.2018 r.

 5. Konsultacje społeczne będą odbywać się w administracyjnych granicach miasta.

 6. Konsultacje przeprowadzone będą przy pomocy strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.

 7. Konsultacjami społecznymi będą objęci mieszkańcy Częstochowy.

 8. Mieszkańcy Częstochowy o konsultacjach zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl.

 9. Opinie i uwagi mieszkańcy Częstochowy mogą zgłaszać na piśmie:

 • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3,

 • przesyłając opinie i uwagi drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP i ePUAP.

 1. Mieszkańcy Częstochowy o zakończonych konsultacjach zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl.

 2. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych będą:

 • Adrian Staroniek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,

 • Agata Wierny, Kierownik Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych Wydziału Polityki Społecznej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.

Projekt uchwały

Formularz zgłoszenia opinii

ZARZĄDZENIE Nr 2638.2018