O tym, jak mają przebiegać konsultacje społeczne w Częstochowie, powinni zdecydować sami częstochowianie. Dzięki formularzowi, którzy znajdziecie Państwo poniżej, będziemy mogli opracować projekt uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania w naszym mieście konsultacji społecznych.


Poza tym można wypełniać ankiety, które znajdują się w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach dyżurowania przedstawicieli rad) lub w Urzędzie Miasta Częstochowy w Informacji ogólnej znajdującej się w budynku przy ul. Śląskiej 11/13.


Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anonimowa. Prosimy o jak najpełniejsze odpowiedzi. Uzyskane wyniki umożliwią w przyszłości stworzenie uchwały Rady, dzięki której najważniejsze dla miasta decyzje będą podejmowane w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami.
Ankiety wypełniać można do 24 maja 2010 r.

  1 W jakich przypadkach Pani/a zdaniem powinno się przeprowadzać konsultacje społeczne:

  tylko w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa,

  w przypadkach realizacji ważnych inwestycji miejskich,

  w sprawach uznanych za istotne dla miasta (np. budżet, strategia),

  we wszystkich sprawach dotyczących określonej grupy mieszkańców,

  inne

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)


  2 Kto Pani/a zdaniem powinien mieć możliwość wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych:

  Prezydent Miasta,

  radni, w liczbie co najmniej pięciu,

  przedstawiciele Rad Dzielnic,

  mieszkańcy, w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze,

  mieszkańcy, w liczbie co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze,

  inne

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)


  3 Kto Pani/a zdaniem powinien uczestniczyć w konsultacjach społecznych z władzami miasta:

  wszyscy zainteresowani mieszkańcy, jeżeli sprawa dotyczy całego miasta,

  określone grupy mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy pewnej grupy,

  Ponadto:

  organizacje pozarządowe,

  przedstawiciele Rad Dzielnic,

  przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych,

  przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,

  inne

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)


  4 W jakiej formie Pani/a zdaniem powinny się odbywać konsultacje społeczne:

  za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej (serwis internetowy/ankieta/forum) poświęconej konsultacjom społecznym,

  w ramach odbywających się – tak jak do tej pory – spotkań z mieszkańcami w Radach Dzielnic,

  poprzez konsultacje pisemne,

  poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Prezydenta Miasta,

  inne


  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)


  5 W jaki sposób Pani/a zdaniem powinno się przekazać informację o wdrożeniu procedury konsultacji społecznych, a po jej wdrożeniu – o kolejnych tematach podlegających konsultacjom:

  poprzez ogłoszenie w prasie,

  poprzez informacje na miejskim portalu internetowym,

  poprzez informacje w formie plakatów rozmieszczonych w różnych punktach miasta,

  poprzez informacje przekazane pisemnie pocztą,

  poprzez informacje przekazane pocztą e-mail,

  inne

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)


  6 Jak Pani/a zdaniem powinno się udostępniać mieszkańcom wyniki konsultacji społecznych:

  poprzez ogłoszenie w prasie,

  poprzez informacje na miejskim portalu internetowym,

  poprzez informacje w formie ulotek umieszczonych w odpowiednich punktach miasta,

  za pośrednictwem Rad Dzielnic,

  inne

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)


  Dzielnica, w której Pani/Pan mieszka:
  Płeć:
  K
  M
  Wiek:
  Podaj swój adres e-mail: