1. Czy chciałbyś skorzystać ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3?(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

tak

nie

nie jestem zdecydowany

1a. Jeżeli tak, to jaka forma opieki byłaby dla Ciebie odpowiednia?

żłobek

klub dziecięcy

dzienny opiekun

niania

2. Czy Twoim zdaniem należy organizować dodatkową opiekę nad dzieckiem na terenie miasta, w stosunku do już istniejącej? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

tak

nie

2a. Jeżeli tak, to w której części miasta:

centrum

dzielnica, w której mieszkam

inna (proszę podać jaka): …

nie ma to dla mnie znaczenia

2b. Jeżeli tak, to w jakiej formie?

żłobek

klub dziecięcy

dzienny opiekun

3.Czy obecnie korzystasz z jakiejś formy zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

tak

nie

3a. Jeśli tak, to z jakiej formy opieki?

żłobek

niania

4.Czy uważasz, że zwiększenie liczby miejsc w żłobkach publicznych jest: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

potrzebne

niepotrzebne

nie mam zdania

5.Jakie czynniki – w Twojej ocenie – decydują o wyborze formy opieki nad dzieckiem? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

opłata za pobyt dziecka

kwalifikacje personelu

warunki lokalowe

usytuowanie żłobka, klubu dziecięcego

inne (proszę podać jakie):

5a. Który czynnik ma dla Ciebie najważniejsze znaczenie (proszę podać):

5b. Jaką kwotę miesięcznie mógłbyś przeznaczyć na zorganizowaną formę opiekę nad dzieckiem?

do 200 zł

od 200 zł do 400 zł

powyżej 400 zł

6. Ile godzin dziennie chciałbyś korzystać ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem?

do 5 godzin

do 10 godzin

w innym wymiarze (proszę podać): …

7. Jaka jest liczba dzieci do lat 3 w Twoim gospodarstwie domowym (proszę podać): …

Podaj swój adres meilowy


Wybierz dzielnicę zamieszkania