UCHWAŁA Nr 715/LXII/2010
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28.06.2010

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

 

 

§ 1.

W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla miasta mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Częstochowy na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

 

 

§ 2.

1.Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:
1)Prezydent Miasta Częstochowy,
2)radni miasta Częstochowy w liczbie co najmniej pięciu,
3)10 członków rad dzielnic,
4)mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
2.W konsultacjach mogą uczestniczyć:
1)wszyscy mieszkańcy miasta, jeżeli sprawa dotyczy całego miasta,
2)określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,
3)przedstawiciele wnioskodawców,
4)inne zainteresowane podmioty.
3.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1)przedmiot konsultacji,
2)zasięg terytorialny konsultacji,
3)proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,
4)uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
4.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:
1)wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miasta Częstochowy w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL),
2)listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy (co najmniej 100 osób).
5.Prezydent Miasta rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.
6.W przypadku odrzucenia wniosku przez Prezydenta Miasta wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Miasta.
7.Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

§ 3.

1.Prezydent Miasta uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.
2.Zarządzenie Prezydenta Miasta, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)cel konsultacji,
2)przedmiot konsultacji,
3)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4)zasięg terytorialny konsultacji,
5)formę przeprowadzenia konsultacji,
6)grupę docelową,
7)sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,
8)określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
9)sposób poinformowania o wynikach konsultacji,
10)odpowiedzialnego za proces konsultacji.

 

 

§ 4.

1.Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:
1)za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom,
2)w ramach spotkań z mieszkańcami odbywających się w radach dzielnic,
3)poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Prezydenta Miasta,
4)poprzez badania ankietowe,
5)poprzez sondaże internetowe,
6)w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta.
2.Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

 

 

§ 5.

1.Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Miasta Częstochowy prowadzi stronę internetową poświęconą tematowi konsultacji: http://konsultacje.czestochowa.pl.
2.Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:
1)informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,
2)informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,
3)zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące wszczęcia konsultacji,
4)wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,
5)szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
6)dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji.

 

 

§ 6.

1.Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom miasta wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:
1)lokalnych środków masowego przekazu,
2)strony internetowej http://konsultacje.czestochowa.pl.
2.Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta odnośnie danej opinii.

3.  Prezydent Miasta wyniki konsultacji przedstawia Radzie Miasta na pierwszej sesji od zakończenia konsultacji.

 

 

§ 7.

1.Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
2.Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta Częstochowy, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.
3.Koszty konsultacji ponosi jednostka wskazana przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

 

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.