Ankieta została przeprowadzona w celu określenia stopnia występowania zjawisk zakłócania porządku publicznego oraz uzyskania opinii mieszkańców w kwestii okolicznych punktów sprzedaży i podawania alkoholu. Postanowiono wybrać za przedmiot badań ankietowych tę grupę docelową, która zgłaszała do Urzędu Miasta Częstochowy uwagi związane z porządkiem i bezpieczeństwem wynikającym ze skupienia na relatywnie małym obszarze dużej ilości pubów i sklepów detalicznych umożliwiających konsumpcję alkoholu. Tak więc, ankiety zostały przeprowadzone wśród osób najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkających w pobliżu punktów sprzedaży alkoholu. Początkowo zamierzano ograniczyć badanie do rejonu ulic Dekabrystów 25-35, Kilińskiego 140 oraz Nałkowskiej 3,7,11, jednakże po zamieszczeniu w prasie ogłoszenia o przeprowadzanej ankiecie w wyniku próśb mieszkańców zdecydowano się rozszerzyć zakres ankiety o tereny wokół ulicy Dekabrystów 44, a mianowicie o ulicę Gwiezdną oraz o ulice sąsiadujące z miasteczkiem akademickim. Ankieta została przeprowadzona w dniach 11-13 czerwca 2003r w godzinach do i popołudniowych wśród wszystkich mieszkańców, którzy byli w tym czasie w domu i wyrazili chęć odpowiedzi. O przeprowadzanej akcji ankietowania informowała uprzednio „Gazeta Wyborcza” w Częstochowie oraz lokalne radio „FON”. Można więc uznać, że próba jest reprezentatywna oraz  że jej dobór próby nie był przypadkowy, ponieważ wszyscy mieszkańcy mięli możność udziału w ankiecie. Ponadto, tak otrzymana próba osób do badań socjologicznych jest próbą więcej niż reprezentatywną i zbliża przeprowadzaną ankietę bardziej do referendum lokalnego niż do typowych badań socjologicznych, w których wnioski z kilku procentowej na ogół próby uogólnia  się na całą badaną społeczność lub społeczeństwo. Ankieta dotyczyła mieszkańców następujących budynków: Nałkowskiej 3,4,7,11, Galczyńskiego 1,3,5, Gwiezdna 9,10,11,12,13,15, Dekabrystów 9/17, Kilińskiego 133 i 135, Wodzickiego 84/90. Z informacji uzyskanej od administratora tych budynków, w większości Spółdzielni Mieszkaniowej” Nasza Praca”,  wynika, że w budynkach tych jest łącznie789 mieszkań. Należy podkreślić, że ankieterzy nasi dotarli do 509 pełnoletnich osób zamieszkujących te budynki i przeprowadzili z nimi ankietę. Z powyższych liczb wynika, że ankieta posiada bardzo wysoki wskaźnik skuteczności dotarcia do badanego rynku oraz jest ankietą bardzo reprezentatywną pozwalającą bez zastrzeżeń wyciągać z niej wnioski.

Ankiety przeprowadzały grupy dwuosobowe pracowników Urzędu Miasta Częstochowy (pracownik UM+stażysta), którzy po zakończeniu swoich zadań podpisywali swoim imieniem i nazwiskiem autentyczność ich przeprowadzenia wśród mieszkańców ankietowanego terenu. Każda ankieta była ostemplowana pieczęcią Urzędu Miasta oraz każdy pracownik przeprowadzający ankietę był rozliczany z pobranych druków ankiet.
Sama ankieta składa się z sześciu pytań zamkniętych oraz dwóch pytań otwartych (pytanie 3-inne oraz pytanie na końcu ankiety), które pozwalają wypowiedzieć się osobom ankietowanym w kwestiach: przestępczość nieletnich, chuligaństwo, narkomania, prostytucja.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują jednoznacznie na wolę mieszkańców uregulowania problemów nadużywania alkoholu przez osoby, głównie młodzież, odwiedzające lokale położone wzdłuż ulicy Dekabrystów.

Z odpowiedzi na pytania ankiety wynika, że przeszło 79 % mieszkańców tych terenów spotkało się z zachowaniami zakłócającymi porządek i spokój pod wpływem alkoholu. Co szczególne, zjawiska te występują bardzo często w 55,6 % i raczej często w 22,2 % odpowiedzi. Zjawiska takie jak zanieczyszczanie okolicy, wulgarne zachowania i głośne okrzyki występują zatem bardzo często i raczej często łącznie w 77,8 % odpowiedzi mieszkańców i są uważane przez odpowiadających za główną formę zakłócania porządku. Należy zwrócić uwagę na to, że nawet przeciwnicy wprowadzenia strefy zakazu sprzedaży alkoholu podkreślają fakt częstego zakłócania porządku i spokoju.
Ponad 30 % mieszkańców, którzy nie widzą potrzeby likwidacji barów alkoholowych skarży się na zakłócanie porządku i jednocześnie popiera rozwiązania sugerowane w ankiecie dla okresu przejściowego, takie jak egzekwowanie porządku od właścicieli i zarządców oraz monitoring wizyjny. Wynik ankiety, a więc 58 % mieszkańców za wprowadzeniem strefy zakazu sprzedaży alkoholu przy ulicy Dekabrystów jest wynikiem  rzetelnym i obiektywnie odzwierciedlającym diagnozowany problem. Analizując odpowiedzi na pytanie 5 i 6 stwierdzamy ponadto, że prawie 70 % mieszkańców jest za egzekwowaniem porządku od właścicieli, zarządców i administratorów przedmiotowych terenów i też prawie 72 % mieszkańców chce monitorowania przy pomocy kamer punktów sprzedaży i podawania alkoholu.