Urząd Miasta Częstochowy prowadzi Miejski Program Rewitalizacji obejmujący także Aleję Pokoju i jej najbliższe otoczenie. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zapytać o opinie i oczekiwania związane z rewitalizacją tej części miasta. Wspólnie z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzimy badania sondażowe dotyczące oczekiwań mieszkańców okolic Alei Pokoju w zakresie poprawy usług publicznych i komercyjnych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Badania mają charakter anonimowy, prosimy więc nie podpisywać się. Wyniki badań zostaną wykorzystane w dalszych pracach na rzecz dzielnicy.

Odpowiadając na pytania prosimy zakreślić znakiem „ X ” właściwą odpowiedź lub wpisać ją w wykropkowane miejsca.

Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedziP.1. Czy Pani / Pan poleca okolice Alei Pokoju jako miejsce dobre do zamieszkania?


stanowczo tak


tak


nie mam zdania


nie


stanowczo nie
P.2. Jakie formy działań kulturalnych mogłyby najlepiej służyć integracji mieszkańców okolic Alei Pokoju?
(proszę zaznaczyćnie więcej niż trzy odpowiedzi)


festyny, pikniki sąsiedzkie i osiedlowe


konkursy na najładniejszy ogródek przydomowy


prezentacje lokalnych twórców i zespołów artystycznych


wydawnictwa i wystawy o dzielnicy i jej mieszkańcach


seanse filmowe


święta parafii


zajęcia edukacyjne i kulturalne


zawody sportowe


inne (jakie?)


P.3. Kto powinien zająć się ożywieniem i zaktywizowaniem mieszkańców okolicy Alei Pokoju?
(proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)?


organizacje społeczne (jakie?)grupy mieszkańców (jakie?)wspólnoty mieszkaniowe


Rada Miasta/radni dzielnicy Raków


Rada Dzielnicy


Prezydent Miasta


Kościół i związki wyznaniowe


inne (kto?)
P.4. Jak ocenia Pani / Pan usługi publiczne oferowane mieszkańcom okolic Alei Pokoju?
(proszę w poniższej tabeli w odpowiednim miejscu swoją ocenę zaznaczyć znakiem „ X ”)bardzo dobrze

dobrze

trudno powiedzieć

źle

bardzo źle

nie korzystam

pomoc społeczna
ochrona zdrowia
opieka przedszkolna
edukacja szkolna
sport i rekreacja
oferta kulturalno-oświatowa
bezpieczeństwo
transport publicznyP.5. Jakie usługi, sklepy, instytucje, zakłady i stowarzyszenia powinny bądź nie powinny funkcjonować przy Alei Pokoju?
(proszę wskazać nie więcej niż trzy takie instytucje)


Powinny funkcjonować:

Należy usunąć:P.6. Proszę wskazać trzy główne atuty i wady Alei Pokoju:Atuty:

Wady:P.7. Co należy zrobić w zakresie infrastruktury technicznej Alei Pokoju, by poprawić jej atrakcyjność i spowodować rozwój?
(proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)


„podwórka” przylegające do budynków – odnowić, uatrakcyjnić


elewacje budynków – odnowić i ocieplić


sklepy i lokale usługowe – odświeżyć (są mało atrakcyjne, wymagają nowego wystroju i ciekawych wystaw)


komunikacja piesza – wyremontować chodniki i dostosować je do potrzeb osób starszych bądź niepełnosprawnych


komunikacja rowerowa – zwiększyć liczbę ścieżek rowerowych


komunikacja kołowa – wyremontować nawierzchnie ulic (ewentualnie poszerzyć), zwiększyć liczbę miejsc parkingowych


mała architektura – uzupełnić brakujące elementy: ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp. (wyremontować zniszczone)


zieleń – posadzić więcej drzew krzewów i kwiatów


inne (jakie?)
P.8. Jakie działania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności okolic Alei Pokoju?

(proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)


wzbogacenie oferty w zakresie rekreacji


zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych


rozbudowanie oferty dla seniorów


zapewnienie lepszych placów zabaw dla dzieci


wprowadzenie szerszej oferty usług gastronomicznych


wzbogacenie oferty usług medycznych


poprawa oferty dotychczasowego handlu i usług


poprawa dostępności komunikacyjnej


wprowadzenie ciekawszej oferty kulturalnej


poprawa bezpieczeństwa


inne (jakie?)

P.9. Czy Aleja Pokoju powinna się promować? Jeśli tak, to co powinno stanowić podstawę tej promocji?
(proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)


Powinna się promować jako:

Aleja przyjazna rodzinie i seniorom


Aleja rozrywki, restauracji, kawiarń i pubów


Aleja kultury i sztuki


Aleja sportu, rekreacji i wypoczynku


Aleja przedsiębiorczości


Aleja banków i instytucji finansowych


inne (jakie?)Nie powinna się promować

P.10. Płeć:


Kobieta


Mężczyzna


P. 11. Wiek w latach:


do 19


20 – 29


30 – 39


40 – 49


50 – 59


60 i więcejP.12. Jest Pani/Pan:


uczniem


studentem


osobą pracującą zawodowo


osobą bezrobotną


rencistą / emerytemP.13. Wykształcenie:


podstawowe


gimnazjalne


zawodowe


średnie


wyższeP.14. Podaj swój adres meilowy: