Urząd Miasta Częstochowy prowadzi Miejski Program Rewitalizacji obejmujący także Aleję Pokoju i jej najbliższe otoczenie. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zapytać o opinie i oczekiwania związane z rewitalizacją tej części miasta. Wspólnie z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzimy badania sondażowe dotyczące oczekiwań mieszkańców okolic Alei Pokoju w zakresie poprawy usług publicznych i komercyjnych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Badania mają charakter anonimowy, prosimy więc nie podpisywać się. Wyniki badań zostaną wykorzystane w dalszych pracach na rzecz dzielnicy.

Odpowiadając na pytania prosimy zakreślić znakiem „ X ” właściwą odpowiedź lub wpisać ją w wykropkowane miejsca.

Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi

P.1. Jak Pani / Pan ocenia życie i zamieszkiwanie przy Alei Pokoju i w jej okolicy?


bardzo dobrze


dobrze


ani dobrze, ani źle


źle


bardzo źle
P.2. Czy Pani / Pan poleca okolice Alei Pokoju jako miejsce dobre do zamieszkania?


stanowczo tak


tak


nie mam zdania


nie


stanowczo nie
P.3. Jakie formy działań kulturalnych mogłyby najlepiej służyć integracji mieszkańców okolic Alei Pokoju?
(proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)


festyny, pikniki sąsiedzkie i osiedlowe


konkursy na najładniejszy ogródek przydomowy


prezentacje lokalnych twórców i zespołów artystycznych


wydawnictwa i wystawy o dzielnicy i jej mieszkańcach


seanse filmowe


święta parafii


zajęcia edukacyjne i kulturalne


zawody sportowe


inne

P.4. Czy obecnie ma Pani / Pan wpływ na to, co dzieje się w okolicy Alei Pokoju?
(proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)


nie mam wpływu i nie chciałabym / nie chciałbym go mieć


nie mam wpływu, ale chciałabym / chciałbym go mieć


mam wpływ i nadal chciałabym / chciałbym go mieć


mam wpływ, ale nie chciałbym go mieć


trudno powiedzieć
P.5. Kto powinien zająć się ożywieniem i zaktywizowaniem mieszkańców okolicy Alei Pokoju? (proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)?


organizacje społeczne (jakie?)grupy mieszkańców (jakie?)wspólnoty mieszkaniowe


Rada Miasta/radni dzielnicy Raków


Rada Dzielnicy


Prezydent Miasta


Kościół i związki wyznaniowe


inne(kto?)
P.6. Jak ocenia Pani / Pan usługi publiczne oferowane mieszkańcom okolic Alei Pokoju? (proszę w poniższej tabeli w odpowiednim miejscu swoją ocenę zaznaczyć znakiem „ X ”)

bardzo dobrze dobrze trudno powiedzieć źle bardzo źle nie korzystam
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
opieka przedszkolna
edukacja szkolna
sport i rekreacja
oferta kulturalno-oświatowa
bezpieczeństwo
transport publicznyP.7. Jakie usługi, sklepy, instytucje, zakłady i stowarzyszenia powinny bądź nie powinny funkcjonować przy Alei Pokoju?
(proszę wskazać maksymalnie trzy takie instytucje)


Powinny funkcjonować:

Należy usunać:P.8. Proszę wskazać trzy główne atuty i wady Alei Pokoju:


Atuty:

Wady:P.9. Co należy zrobić w zakresie infrastruktury technicznej Alei Pokoju, by poprawić jej atrakcyjność i spowodować rozwój?
(proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)


„podwórka” przylegające do budynków – odnowić, uatrakcyjnić


elewacje budynków – odnowić i ocieplić


sklepy i lokale usługowe – odświeżyć (są mało atrakcyjne, wymagają nowego wystroju i ciekawych wystaw)


komunikacja piesza – wyremontować chodniki i dostosować je do potrzeb osób starszych bądź niepełnosprawnych


komunikacja rowerowa – zwiększyć liczbę ścieżek rowerowych


komunikacja kołowa – wyremontować nawierzchnie ulic (ewentualnie poszerzyć), zwiększyć liczbę miejsc parkingowych


mała architektura – uzupełnić brakujące elementy: ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp. (wyremontować zniszczone)


zieleń – posadzić więcej drzew krzewów i kwiatów


inne (jakie?)
P.10. Jakie rodzaje działalności komercyjnej zwiększą atrakcyjność i spowodują rozwój okolic Alei Pokoju?
(proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)


gastronomia


rozrywka


handel (wyspecjalizowany)


usługi bankowo-kredytowe


sport i rekreacja


ochrona zdrowia


inne (jakie?)

P.11. Jakie rodzaje usług publicznych i społecznych dla mieszkańców okolic Alei Pokoju powinny być promowane i wzmacniane?
(proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)


edukacja


kultura i sztuka


sport i rekreacja


bezpieczeństwo


transport publiczny


pomoc społeczna


opieka medyczna


zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży


oferta dla osób niepełnosprawnych


oferta dla seniorów


inne (jakie?)
P.12. Czy Aleja Pokoju powinna się promować? Jeśli tak, to co powinno stanowić podstawę tej promocji?
(proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź


Powinna się promować jako:


Aleja przyjazna rodzinie i seniorom


Aleja rozrywki, restauracji, kawiarń i pubów


Aleja kultury i sztuki


Aleja sportu, rekreacji i wypoczynku


Aleja przedsiębiorczości


Aleja banków i instytucji finansowych


inne (jakie?)
Nie powinna się promować

P.13. Płeć:


Kobieta


Mężczyzna14. Wiek w latach:


do 19


20 – 29


30 – 39


40 – 49


50 – 59


60 i więcej
P.15. Ile lat mieszka Pani / Pan przy Alei Pokoju lub w jej okolicy?:


do 10


11 – 20


21 – 30


31 – 40


41 i więcej
16. Jest Pani/Pan:


uczniem


studentem


osobą pracującą zawodowo


osobą bezrobotną


rencistą / emerytem
17. Miejsce zamieszkania:


mieszkanie komunalne


mieszkanie lokatorskie


mieszkanie spółdzielcze


wynajem mieszkania, domu


mieszkanie socjalne


mieszkanie własnościowe


dom jednorodzinny


inne (jakie?)
P.18. Wykształcenie:


podstawowe


gimnazjalne


zawodowe


średnie


wyższe
P.19. Podaj swój adres meilowy: