W nawiązaniu wniosków dotyczących konsultacji społecznych w sprawie ruchu rowerowego w środkowym pasażu Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ruchu motocyklowego w Alei Najświętszej Maryi Panny informujemy, iż wyznaczony uprzednio termin rozpoczęcia konsultacji zostanie przesunięty ze względu na określoną ustawą konieczność przeprowadzenia w pierwszej kolejności konsultacji dotyczących „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy. Aktualizacja.”


Stosownie do art.19 ust.6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 89 poz.625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.) projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy. Aktualizacja.” będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 28 października 2010 r. do 17 listopada 2010.


Zmiana wcześniej wyznaczonego terminu wynika z faktu, iż uchwała określająca tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych w Częstochowie została podjęta w lipcu tego roku, dlatego też kalendarz konsultacji społecznych przeprowadzanych w roku 2010 modyfikowany jest na bieżąco. Rozpoczęcie konsultacji związanych z ważnym dla mieszkańców tematem dotyczącym ruchu rowerowego i motocyklowego w Alei Najświętszej Maryi Pany zbiegłoby się z trudnym okresem wyborczym oraz świętami, które są czasem rodzinnym. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych na początek roku 2011.


Zgodnie z Uchwałą Nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy szczegółowe zasady konsultacji w sprawie ruchu rowerowego w środkowym pasażu Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ruchu motocyklowego w Alei Najświętszej Maryi Panny określi zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy. Wiadomości dotyczące planowanych konsultacji będą na bieżąco publikowane na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl.