W okresie od kwietnia do maja 2006 roku Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, w ramach swoich zadań, przeprowadził badanie ankietowe wśród mieszkańców miasta Częstochowy, którego celem było poznanie satysfakcji mieszkańców z życia w mieście w aspekcie jakości usług publicznych świadczonych przez samorząd. Badaniem objęto 400 osób, w wieku od lat 16, reprezentujących wszystkie grupy społeczno-zawodowe w mieście, a więc:

 • Emerytów i rencistów
 • Osoby niepracujące
 • młodzież licealna
 • studenci
 • niepracujący z własnej woli
 • Aktywni zawodowo
 • Osoby pracujące
 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w PUP Częstochowa

Analizowana ankieta próbuje określić zależność pomiędzy jakością usług publicznych świadczonych przez samorząd a poziomem satysfakcji z życia w mieście w ogóle. Ankieta ta stanowi pewne szersze uzupełnienie wcześniejszej ankiety przeprowadzonej w Urzędzie Miasta badającej poziom satysfakcji interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy. O ile jednak obecna ankieta bada satysfakcję wszystkich mieszkańców z jakości usług publicznych świadczonych przez samorząd i także satysfakcję z życia w mieście w ogóle, to trzeba pamiętać, że poprzednia ankieta badała tylko satysfakcję interesanta z jakości jego obsługi w Urzędzie Miasta – była więc ankietą zawężoną do pewnej wybranej grupy badawczej, interesantów Urzędu, oraz tematycznie do pytań związanych z oceną funkcjonowania Urzędu Miasta.

W wyniku ankiety jednoznacznie określono ranking najważniejszych obszarów działań samorządu. Mieszkańcy miasta wymieniają tu jako najważniejsze obszary:

 • Stan bezpieczeństwa w mieście – najwięcej mieszkańców miasta, bo aż 45% wskazuje na bezpieczeństwo w mieście jako ich absolutny priorytet dla samorządu miasta
 • Działania na rzecz poprawy estetyki miasta – 42% mieszkańców uważa poprawę estetyki miasta jako drugie z kolei najważniejsze działanie samorządu miasta. Najbardziej na poprawie estetyki miasta zależy uczniom oraz emerytom i rencistom.
 • Rozwój miejskiej infrastruktury drogowej – aż 38% mieszkańców uważa to za trzecie z kolei najważniejsze działanie samorządu miasta. W tej kategorii zdecydowanych działań na lepsze domagają się uczniowie, studenci oraz osoby pracujące, co stanowi około 60% mieszkańców miasta.

Dla kształtowania właściwej strategii miasta na lata przyszłe oraz polityki związanej z działaniami władz samorządowych niezmiernie istotne jest określenie stosunku mieszkańców względem Częstochowy jako miasta ich osobistej i zawodowej przyszłości. Analiza wyników ankiety prowadzi do wniosku, że ok. 65% mieszkańców na pewno wiąże swoją przyszłość z miastem, ale jednocześnie też ok. 20% mieszkańców miasta deklaruje niechęć wiązania swojej przyszłości osobistej i zawodowej z Częstochową, a ok. 15% mieszkańców miasta to grupa niezdecydowanych czyli osób nie mających jeszcze zdania odnośnie swoich związków z miastem w przyszłości. Z analizy danych tabeli wynika, między innymi, że studenci i osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP stanowią dwie grupy, które deklarują chęć emigracji z miasta. Ponadto, w przypadku studentów, a także i przede wszystkim uczniów szkół średnich zaznacza się stosunkowo duży odsetek, odpowiednio 20% i 40% ich populacji, która jeszcze nie podjęła decyzji, co do swoich związków z miastem. Stąd też z punktu rozwoju miasta te dwie grupy społeczne powinny być przedmiotem szczególnej troski władz miasta. Z analizy danych tabeli wynika też, że co 5-ta osoba pracująca, jak i niepracująca z własnej woli, chętnie opuściłyby miasto, w którym mieszkają,  gdyby tylko nadarzyła się taka okazja. Najbardziej stabilną grupą, wyrażającą chęć pozostania w mieście, są emeryci i renciści oraz osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Również ten fakt powinna uwzględniać strategia rozwoju miasta w wielorakich aspektach, dotyczących np. polityki rewitalizacji miasta, polityki społecznej, tworzenia warunków dla rozwoju sportu i rekreacji oraz pozostałych obszarów działań samorządu.

ankieta-analiza-satysfakcja-mieszkancow-2006.pdf