Zdaniem uczestników szkoleń najważniejsze zalety konsultacji społecznych to:


1. Możliwość wypowiedzenia zdania na dany temat, zrobienia czegoś dla dobra mieszkańców.
2. Możliwość indywidualnej wypowiedzi i opinii na określony ważny temat.
3. Konsultacje społeczne informują o wdrożeniu realizacji ważnych spraw istotnych dla miasta.
4. Zaletą konsultacji społecznych jest większa możliwość w podejmowanych sprawach miasta i dzielnic.
5. Możliwość wypowiedzenia się w spornej sprawie, szybkość konsultacji.
6. Większy dostęp do opinii mieszkańców; za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej.
7. Forum poświęcone konsultacjom społecznym.
8. Aktywizacja społeczeństwa w sprawach regionu.
9. Najważniejszą zaletą konsultacji społecznej jest to, że JEST.
10. Odpowiedni przepływ informacji między pracownikami Urzędu Miasta a Radami Dzielnic.
11. Zapoznanie się z problemami osób zamieszkujących daną dzielnicę i szybką ich realizacją
12. Wyrażenie własnego zdania.
13. Szkolenie dot. konsultacji społecznych spełniło rolę zwłaszcza w zakresie zrozumienia istoty konsultacji społecznych, wiedzy o formach i organizacji konsultacji społecznych.
14. Pozyskanie jak największej liczby pomysłów.
15. Poznanie opinii mieszkańców na dany temat.
16. Sprawdzenie oczekiwań społecznych.
17. Trafniejsze podejmowanie decyzji.
18. Są potrzebne w dużych sprawach, inwestycji, które mogą być ważne dla społeczeństwa.
19. Możliwość rozpoznania opinii publicznej oraz wyszukiwania alternatywnych rozwiązań.
20. Budowanie wzajemnego zaufania.
21. Projekty akceptowalne są trwałe.
22. Informacja i konsultacje pomagają mieszkańcom zdobyć wiedzę, którą posiada partner.
23. Zapobieganie konfliktom.
24. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy wspólnoty.
25. Integracja społeczna.
26. Zbliżenie ostatecznego projektu do pożądanego przez większą cześć społeczeństwa.
27. Konsultacje społeczne i uwagi mieszkańców uwzględniane lub wyjaśniane w trakcie postępowania spowodują teoretyczną akceptację i brak uwag na etapach późniejszych.
28. Możliwość wypowiedzenia swojej opinii na określony temat.
29. Dostosowanie przeprowadzanych projektów do opinii osób, które wypowiadały się na ten temat.
30. Poprawa komunikacji z mieszkańcami, zwiększenie ich poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej i współdecydowania o sprawach dla niej ważnych.
31. Być może przestaniemy być jednymi z najmniej niezadowolonych mieszkańców ze swojego miejsca zamieszkania ( w Polsce).
32. Przekonamy się, że mamy realny wpływ na rozwój miejsca, w którym żyjemy.
33. Spokój społeczny, racjonalność podejmowanych decyzji przez władzę.
34. Różnorodność pomysłów i rozwiązań.
35. Porównywanie i poznanie innych punktów widzenia.
36. Podjęcie właściwej decyzji lub przyjęcie lepszego rozwiązania.
37. Rozpoznajemy różne strony konfliktu, poznajemy, jakie jest spojrzenie innych ludzi na daną sprawę.
38. W „jedności siła” po konsultacjach.
39. Wyczucie wspólnych korzeni wszystkich mieszkańców.
40. Łatwiejszy przepływ informacji na linii miasto – mieszkańcy.
41. Ułatwienie podejmowania decyzji, określenie priorytetów.
42. Szersze spojrzenie na sytuacje (obiektywne).
43. Współodpowiedzialność społeczna.
44. Ustalenie kierunków działań zgodnych z potrzebami społeczeństwa, żeby żyło się nam lepiej.
45. Trafność podejmowanych decyzji.
46. Poczucie wewnętrznego spokoju dla podejmujących decyzję.
47. Społeczne poparcie dla realizowanych zamierzeń.
48. Współodpowiedzialność za rozstrzygnięcia (prawdziwa demokracja).
49. Optymalizacja realizacji budżetu.
50. Poznanie opinii mieszkańców.
51. Trafne decyzje.
52. Poprzez kontakt z mieszkańcami zapoznanie się z ich zdaniem.
53. Możliwość udziału w życiu miasta i podejmowaniu decyzji.
54. Zapoznanie z opinią środowiska.
55. Możliwość wykorzystania uwag.
56. Poinformowanie o zamierzeniach szerokiego kręgu zainteresowanych.
57. Ewentualne sprzeczne oczekiwania są rozpoznawane.
58. Poznanie argumentów zwolenników innych rozwiązań.
59. Zaplanowanie inwestycji w dzielnicy i mieście.
60. Konsultacje społeczne pozwalają nam na realizację wniosków i potrzeb mieszkańców.
61. Konsultacje społeczne są po to, żeby nas o wszystkim informować.
62. Akceptacja mieszkańców dla ważnych decyzji władz miasta.
63. Większa aktywność mieszkańców w interesowaniu się sprawami społecznymi.
64. Mniejsze koszty dot. realizacji większych inwestycji w mieście.
65. Przygotowanie lepszych jakościowo rozwiązań poprzez uzyskanie szerszej i wielowymiarowej wiedzy na temat konsultowanych zagadnień.
66. Zwrócenie uwagi na konkretny problem, a więc zwiększenie efektywności działań.
67. Można uzyskać wiedzę na temat problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. Tym samym można się podjąć rozwiązania danej sprawy. Konsultacje społeczne dają możliwość budowania lepszych relacji pomiędzy społeczeństwem, a władzami miasta. Mieszkańcy czują, że ich głos, zdanie się liczy.
68. Zaletą jest mniej nietrafionych decyzji władz miasta.
69. Konsultacje społeczne biorą pod uwagę opinię ludzi, których dana sprawa dotyczy.
70. Rozmawia się i dyskutuje biorąc pod uwagę dobro ludzi.
71. Konsultacje z mieszkańcami, dojście do porozumienia, uwzględnienie własne spostrzeżenia ludzi, doinformowanie ludzi, informacja o zagadnieniach (dla zainteresowanych).
72. Zainteresowanie zaangażowanych zainteresowanych.
73. Możliwość wpływania na decyzje.
74. Powstanie inwestycji ważnych dla ogółu mieszkańców.
75. Realizowane przez miasto zadania nie będą oprotestowane.
76. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać głosy mieszkańców.
77. Dobrze przeprowadzone konsultacje mogą przyczynić się do powstania miejscowego aktu prawnego regulującego potrzeby większości mieszkańców.
78. Konsultacje społeczne to ważna forma wymiany myśli i dojrzewania pomysłów.
79. Ich zaletą jest „skanalizowanie” strumienia problemów związanych z tematem.
80. Konsultacje społeczne budzą nową świadomość wśród społeczeństwa, aktywizują i zachęcają do działania.
81. Ludzie muszą zrozumieć, że funkcjonują w zorganizowanej społeczności i mają wpływ na kształtowanie  rzeczywistości.
82. Mieszkańcy mają wpływ na kształtowanie wizerunku miasta.
83. Wreszcie mieszkańcy mogą mieć wpływ na decyzje władz lokalnych, uchwała będzie to regulowała pod warunkiem doprecyzowania.
84. Jawność planów jest zaletą.
85. Konsultacje społeczne mogą zintegrować mieszkańców. Przez współdecydowanie, ponosimy też  współodpowiedzialność.
86. Zaletą konsultacji społecznych jest przede wszystkim zapoznanie się ze zdaniem wszystkich mieszkańców na dane tematy związane z miastem i dzielnicą. Dzięki konsultacjom można także przedstawić mieszkańcom wszystkie działania, które UM bądź inne organy władzy czynią dla dobra miasta.
87. Każdy uczestnik konsultacji ma szansę wziąć czynny udział w planowaniu rozwoju miasta.
88. Doprecyzowanie tematów konsultacji (zakresu) powinno być przedmiotem dalszych prac.
89. Dobrze przygotowane konsultacje ułatwią przepływ informacji między UM i mieszkańcami naszego miasta. Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi mieszkańcami.
90. Dotarcie do przysłowiowego „Kowalskiego”.
91. Poczucie stania się kimś ważnym, że mój głos sprawi, że coś się zadzieje dla dobra Częstochowy. Zaletą konsultacji będzie uchwała stanowiąca podstawę do dalszego działania i organizowania konsultacji, głos dla mieszkańców.
92. Udział mieszkańców w realizacji podjętych projektów przy budowie inwestycji.
93. Konsultacje społeczne to dobro należne obywatelowi, winny się odbywać przed rozpoczęciem projektu.
94. Opinia większości winna być brana pod uwagę przed uchwałami Rady Miasta.
95. Społeczność winna być informowana na bieżąco o najważniejszych sprawach w mieście.
96. Konsultacje umożliwiają wymianę doświadczeń.
97. Skorzystanie z cennych uwag innych osób.
98. Obywatel – mieszkaniec staje się „Kimś”.
99. Wpływ na dalszy rozwój miasta.
100. Decyduję o „mojej małej ojczyźnie”.
101. Najbardziej istotną zaletą konsultacji społecznych jest zwiększenie partycypacji członków wspólnoty lokalnej w „kreacji”, w zmianie swojego otoczenia, miasta, gminy.
102. Zwiększenie poczucia lokalnego patriotyzmu.