Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z interaktywnej części portalu internetowego www.konsultacje.czestochowa.pl prowadzonego przez Gminę Miasto Częstochowa, w ramach którego możliwe jest bezpłatne zamieszczanie postów stanowiących komentarze do publikowanych w serwisie treści.

 

I ZASADY OGÓLNE

 

1. Warunkiem korzystania z interaktywnej części serwisu jest:

b) wyrażenie akceptacji treści regulaminu,

c) bycie osobą pełnoletnią (osoby niepełnoletnie mogą korzystać z interaktywnej części serwisu pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawicieli ustawowych).

2. Prowadzony serwis umożliwia mieszkańcom Częstochowy bezpłatne uczestniczenie w wymianie poglądów, opinii, komentarzy oraz informacji w zakresie partycypacji społecznej w Częstochowie.

3. Użytkownicy na zasadach określonych niniejszym regulaminem mogą rozpowszechniać pomysły, pytania, opinie, informacje.

4. Komentarze nie są miejscem dla umieszczania materiałów reklamowych i komercyjnych.

5. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Urząd Miasta Częstochowy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie wulgarnych, obrażających innych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

8. Jeżeli nowy użytkownik od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość dodawania komentarzy.

9. Tematy niezgodne z tematyką serwisu będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowicie usuwane.

10. Posty odbiegające od tematu będą usuwane.

11. Post powinien być czytelny i zrozumiały.

12 Moderatorzy i Administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża innych użytkowników.

13. W szczególnych przypadkach dostęp do komentarzy będzie zablokowany.

14. Użytkownik nie może używać takiego samego „avatara” jak Administrator lub Moderator.

 

II. ADMINISTRATOR

 

1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty.

3. Administrator nadzoruje działanie serwisu i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat.

4. Administrator ma prawo usunąć post  bez podania przyczyny.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza z postanowieniami, o których mowa w pkt. II niniejszego regulaminu.

6. Administrator jest uprawniony do blokowania uczestnictwa w interaktywnej części serwisu w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia (w tym także do usunięcia Użytkownika z serwisu).

7. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Gminy Miasto Częstochowa i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

III. PRAWA

 

1. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie Gminę Miasto Częstochowa do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika, wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za „utwór” w tym, w zakresie:

•    utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach serwisu www.konsultacje.czestochowa.pl;

•    obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

•    rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach wydawanych przez Gminę Miasto Częstochowa oraz na stronach internetowych.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia komentarzy bez podawania przyczyn takiego działania.

2.Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

3.Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

4. Gmina Miasto Częstochowa zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.