Celem konsultacji jest, wspólne z mieszkańcami Częstochowy, przygotowanie projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie.
Konsultacje prowadzone są dwuetapowo.

Podczas realizacji I etapu projektu w Urzędzie Miasta Częstochowy stworzona została platforma, na której umieszczony został kwestionariusz ankiety dotyczącej przygotowania projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. W dniach od 23.04.2010 do 25.05.2010. Mieszkańcy miasta mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza ankiety za pośrednictwem internetu (korzystając z komputerów stacjonarnych, lub infomatów znajdujących się w 50 punktach miasta). Realizując jeden z warunków skutecznych i rzetelnych konsultacji społecznych związany z możliwie szerokim dotarciem do interesariuszy, kwestionariusze ankiet znajdowały się również w informacji głównej Urzędu Miasta Częstochowy oraz w 20 siedzibach Rad Dzielnic. Przeszkoleni członkowie Rad Dzielnic podczas pełnionych dyżurów pomagali wszystkim zainteresowanym w wypełnianiu kwestionariusza ankiety.
Kwestionariusz ankiety obejmował sześć pytań, na które mogli odpowiedzieć biorący udział w ankiecie mieszkańcy. Każda ankieta została przyjęta przez system i przesłana do bazy danych w momencie jej wysłania, pod warunkiem wypełnienia wymaganych danych kontaktowych (e-mail) i zaznaczenia preferowanej przez uczestnika odpowiedzi na poszczególne pytanie. Ankiety niewypełnione nie były brane pod uwagę przez system komputerowy. Uczestnicy ankiety zaznaczając pole inne mieli możliwość przedstawienia własnych propozycji rozwiązań dotyczących poszczególnych pytań. Łącznie wpłynęło1249 ważnych ankiet.

Informacja o projekcie i możliwości uczestniczenia w nim poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety dot. zagadnień związanych z konsultacjami społecznymi w Częstochowie została przekazana mieszkańcom za pośrednictwem lokalnych mediów.

W oparciu o informacje pozyskane z ankiet przygotowany zostanie projekt uchwały o trybie i zasadach prowadzenia konsultacji społecznych w Częstochowie. Zadanie to zrealizowane będzie podczas wspólnych warsztatów, w których uczestniczyć będą przedstawiciele mieszkańców i urzędnicy.

Wyniki

1. W jakich przypadkach Pani/a zdaniem powinno się przeprowadzać konsultacje społeczne:
– tylko w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa,
– w przypadkach realizacji ważnych inwestycji miejskich,
– w sprawach uznanych za istotne dla miasta (np. budżet, strategia),we wszystkich sprawach dotyczących określonej grupy mieszkańców,
– inne (proszę wpisać)…………………………………………………………………………..
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

2. Kto Pani/a zdaniem powinien mieć możliwość wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych:
– Prezydent Miasta,
– radni, w liczbie co najmniej pięciu,
– przedstawiciele Rad Dzielnic,
– mieszkańcy, w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze,
– mieszkańcy, w liczbie co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze,
– inne (proszę wpisać)…………………………………………………………………………
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

3. Kto Pani/a zdaniem powinien uczestniczyć w konsultacjach społecznych z władzami miasta:
– wszyscy zainteresowani mieszkańcy, jeżeli sprawa dotyczy całego miasta,
– określone grupy mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy pewnej grupy,
– Ponadto:
– organizacje pozarządowe,
– przedstawiciele Rad Dzielnic,
– przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych,
– przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,
– inne (proszę wpisać)……………………………………………………………………….
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

4. W jakiej formie Pani/a zdaniem powinny się odbywać konsultacje społeczne:
– za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej (serwis internetowy/ankieta/forum) poświęconej konsultacjom społecznym,
– w ramach odbywających się – tak jak do tej pory – spotkań z mieszkańcami w Radach Dzielnic,
– poprzez konsultacje pisemne,
– poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Prezydenta Miasta,
– inne(proszę wpisać)……………………………………………………………………..
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

5. W jaki sposób Pani/a zdaniem powinno się przekazać informację o wdrożeniu procedury konsultacji społecznych, a – po jej wdrożeniu – o kolejnych tematach podlegających konsultacjom:
– poprzez ogłoszenie w prasie,
– poprzez informacje na miejskim portalu internetowym,
– poprzez informacje w formie plakatów rozmieszczonych w różnych punktach miasta,
– poprzez informacje przekazane pisemnie pocztą,
– poprzez informacje przekazane pocztą e-mail,
– inne(proszę wpisać) …………………………………………………………………………..
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

6. Jak Pani/a zdaniem powinno się udostępniać mieszkańcom wyniki konsultacji społecznych:
– poprzez ogłoszenie w prasie,
– poprzez informacje na miejskim portalu internetowym,
– poprzez informacje w formie ulotek umieszczonych w odpowiednich punktach miasta,
– za pośrednictwem Rad Dzielnic,
– inne (proszę wpisać) ……………………………………………………………………………..
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Wiek ankietowanych

Mniej niż 18 18-25 26-35 36-64 Powyżej 65
Kobieta 1 % 10 % 25 % 60 % 4 %
Mężczyzna 2 % 21 % 27 % 47 % 3 %

Odpowiedzi zamieszczone w polach: inne (.pdf)