ZARZĄDZENIE Nr 231/11

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY


z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie konsultacji społecznych dot. realizacji różnych form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3


Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy

 

Prezydent Miasta Częstochowy

zarządza:

 

 

§ 1.

 

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Częstochowy, których celem będzie określenie sposobu realizacji różnych form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3.

1)      Celem konsultacji jest poznanie preferencji mieszkańców dotyczących sposobów realizacji różnych form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3.

2)      Przedmiotem konsultacji jest określenie preferowanej przez mieszkańców formy opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3.

3)      Konsultacje odbędą się w dniach od 1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

4)      W dniach od 8 do 30 czerwca do mieszkańców Częstochowy skierowana zostanie kampania informacyjna połączona z dystrybucją ankiet, które wypełniać będzie można w formie papierowej i elektronicznej.

5)      Konsultacje społeczne będą odbywać się w administracyjnych granicach miasta.

6)      Konsultacje przeprowadzone będą przy pomocy:

a)      Rad Dzielnic,

b)      strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,

c)      infomatów miejskich,

d)      dystrybucji ankiet w lotnych punktach konsultacyjnych.

7)      Konsultacjami społecznymi będą objęci mieszkańcy miasta Częstochowy.

8)      Mieszkańcy Częstochowy o konsultacjach zostaną poinformowani za pośrednictwem:

a)       Rad Dzielnic,

b)       miejskiej strony internetowej: www.czestochowa.pl,

c)       strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl,

d)       mediów lokalnych,

e)       portali społecznościowych,

f)         infomatów miejskich,

g)       plakatów i ulotek.

9)      Wypełnione formularze ankiet mieszkańcy składać mogą w wersji papierowej:

– w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych ul. Focha 19/21, pokój 47 I. p,

– w informacji ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5,

lub przesłać je pocztą na adres: Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych,

ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

W wersji elektronicznej ankiety można wypełnić na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl .

10)   Mieszkańcy o zakończonych konsultacjach zostaną poinformowani za pośrednictwem:

a)      miejskiej strony internetowej: www.czestochowa.pl,

b)      strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl,

c)      mediów

11)   Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych będą:

a)      Grażyna Stramska-Świerczyńska, Naczelnik Wydziału Zdrowia

b)      Agata Wierny, inspektor w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych,

c)      Marzena Cuprjak-Wagner, inspektor w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych,

d)      Marta Teper, pomoc administracyjna w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu.§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych.


§ 3.


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2011 r.PREZYDENT

MIASTA CZĘSTOCHOWY

(-) Krzysztof Matyjaszczyk