Miejski Zarząd Dróg i Transportu zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020, poz. 908 ze zm.) zaprasza się do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Częstochowie autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu – AKTUALIZACJA”.

Pierwsza Analiza Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Częstochowie autobusów zeroemisyjnych została przygotowana w grudniu 2018 r. Sporządzona analiza poddana została konsultacjom społecznym, w czasie których nie wniesiono uwag do treści dokumentu.


Konkluzja dokumentu określała, iż wprowadzenie taboru zeroemisyjnego (z napędem elektrycznym) do systemu komunikacyjnego miasta uwzględniając aspekt środowiskowy, jak i społeczny będzie niekorzystne, w porównaniu do oparcia komunikacji o autobusy napędzane konwencjonalnymi silnikami spalinowymi. Rekomendacja powyższa opatrzona została jednak analizą ryzyka i wrażliwości, wskazującą na czynniki, których zaistnienie wpłynąć może na zmianę wyniku analizy. Zaistnienie tych czynników, a także zmiany w otoczeniu gospodarczym uzasadniają aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści.

Projekt dokumentu znajduje się tutaj.

Uwagi i wnioski należy składać poprzez wypełnienie formularza opinii, dostępnego tutaj.

Formularze należy składać w terminie od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 r.:

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: mzd@mzd.czest.pl

lub

  • pocztą tradycyjną w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Miejski Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne AKK”.

Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.