Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy rozpoczyna prace nad aktualizacją projektów i przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023. W związku z tym pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji nowych projektów do realizacji na terenie miasta Częstochowy.

Propozycje należy składać  poprzez wypełnienie fiszki projektowej.

Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane na rozwiązanie indywidualnych problemów społecznych, gospodarczych lub przestrzennych obszaru miasta. W szczególności na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców zdegradowanego obszaru gminy, a inwestycje w infrastrukturę powinny mieć względem nich charakter uzupełniający i powiązany.

W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnia osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku projektów tzw. miękkich – osoba/podmiot, jeśli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

Wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji nie gwarantuje uzyskania środków na jego realizację, lecz będzie stanowiło podstawę do uzyskania wsparcia z dedykowanych rewitalizacji instrumentów unijnych i krajowych lub korzystania z preferencji w innych instrumentach i programach sektorowych. Należy pamiętać, że wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji stanowi zaledwie początkowy etap starań o dofinansowanie unijne. W następnej kolejności wnioskodawca będzie musiał przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną.

Propozycje nowych projektów do realizacji na terenie miasta Częstochowy należy złożyć poprzez wypełnienie fiszki projektowej dostępnej tutaj.

Wypełnioną fiszkę należy przekazać do dnia 31 lipca 2020 r. na adres:
ps@czestochowa.um.gov.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej:
tel. 34 370 72 64, 34 370 76 31 .