Znamy już zasady, które będą obowiązywały w tegorocznej VI edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego, w której mieszkanki i mieszkańcy wybiorą najciekawsze pomysły do realizacji w 2020 roku.

W tegorocznej edycji pojawiło się kilka zmian, które zostały wprowadzone do procedury budżetu obywatelskiego Uchwałą nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego zgodnie z nowymi zapisami Ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustaleń grupy roboczej powołanej do ich opracowania, a także w oparciu o propozycje, które pojawiły się podczas wysłuchania publicznego:

 • Kwota budżetu obywatelskiego wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, ale nie mniej niż w roku ubiegłym. Dzięki takiemu zapisowi kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok pozostaje na poziomie z roku ubiegłego i wynosi 9 468 489 zł.
 • Nabór formularzy projektów zadań został skrócony do co najmniej 21 dni.
 • Kolejną ważną zmianą jest wykluczenie możliwości zgłaszania propozycji zadań, które dotyczą WYŁĄCZNIE wykonania dokumentacji projektowej lub infrastruktury podziemnej.
 • W formularzu projektu zadania pojawiło się pole dotyczące kategorii zadania. Każda osoba zgłaszająca projekt będzie musiała wybrać JEDNĄ kategorię, w którą wpisuje się jej propozycja. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie wyszukiwania zadań podczas głosowania za pomocą elektronicznego generatora.
 • Wprowadzono tryb odwoławczy od decyzji o negatywnej weryfikacji zadania. Odwołanie przysługuje każdej osobie, której propozycja zostanie zweryfikowana negatywnie. Odwołanie trzeba będzie złożyć na piśmie w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 najpóźniej w terminie do 22 lipca 2019 r. Odwołanie rozstrzyga Prezydent Miasta i jest ono ostateczne.
 • Nowością w tej edycji budżetu obywatelskiego będzie możliwość zgłoszenia projektu zadania polegającego na wykupie działki pod przyszłe inwestycje w ramach BO. Aby zgłosić takie zadanie należy dołączyć do formularza (na etapie składania) zgodę właściciela/właścicieli działki na jej sprzedaż, podać numer działki oraz numer księgi wieczystej.
 • Podobnie jak w poprzedniej edycji BO zadania inwestycyjne na terenach gminnych jednostek organizacyjnych takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki, będzie można zgłaszać WYŁĄCZNIE jako zadania o charakterze ogólnomiejskim. Do tej kategorii zadań dołączają w tym roku również zadania inwestycyjne, które miałyby zostać zrealizowane na terenach i w obiektach dzierżawionych od Gminy przez organizacje pozarządowe posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wyjątkiem od zasady opisanej w pkt. 7 są tereny i obiekty położone na obszarze dzielnic, w których nie ma już nieruchomości, które należą do Gminy i na których można inwestować w ramach budżetu obywatelskiego. W tych dzielnicach takie projekty można będzie zgłaszać jako zadania dzielnicowe.

Zmianie nie ulega natomiast sposób głosowania na zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie będzie możliwe na 4 sposoby:

 • przez Internet na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl ,
 • w stacjonarnej komisji do głosowania mieszczącej się w Pałacu Ślubów, pokój 32, ul. Focha 19/21,
 • w mobilnym punkcie do głosowania według harmonogramu ,
 • w miejscu zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pisemnie, osobiście, mailowo lub telefonicznie do Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.