Konsultacje społeczne zaktualizowanych przedsięwzięć Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy rozpoczyna konsultacje społeczne zaktualizowanego w zakresie projektów podstawowych i uzupełniających Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023. W związku z tym przekazujemy Państwu ww. dokument ze zaktualizowaną listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ewentualne uwagi prosimy wprowadzić do załączonego formularza uwag i przekazać do dnia 14 sierpnia 2020 r. na adres: ps@czestochowa.um.gov.pl W razie […]

KOMUNIKACJA ZEROEMISYJNA – KONSULTACJE

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych.

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy

Działając zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) dokonuje się wydłużenia terminu konsultacji […]

Ogłoszenie o przedłożeniu do konsultacji z mieszkańcami i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy

Działając zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz. U. 2018 poz. 317 z późn. zm.) dokonuje się przedłożenia projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy do konsultacji z mieszkańcami.