Urząd Miasta Częstochowy w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, zrealizował w 2014 projekt „Jasne, że konsultacje”, którego celem było wprowadzenie w Częstochowie budżetu partycypacyjnego.
Budżet partycypacyjny, zwany również budżetem obywatelskim, to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta, na wskazane przez mieszkańców projekty, mieszczące się w kompetencjach Gminy.


Celem projektu, było wspólne z mieszkańcami przygotowanie aktów prawa miejscowego, umożliwiających mieszkańcom decydowanie w jaki sposób ma być wydatkowana określona część budżetu miasta oraz wyłonienie w drodze głosowania projektów, które zostaną zrealizowane w mieście w 2014 roku.

Projekt „Jasne, że konsultacje” został stworzony i zrealizowany wspólnie z partnerem społecznym Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, a sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” POKL.

ETAPY PROJEKTU

ETAP I
Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców podczas których można było nauczyć się jak prowadzić konsultacje społeczne i czym jest budżet partycypacyjny. Udział w szkoleniach wzięło ponad 160 osób – przedstawicieli częstochowskich organizacji pozarządowych, rad dzielnic i urzędników.

ETAP II
W grudniu 2013 roku trwały prace 20 osobowej grupy roboczej nad przygotowaniem założeń i oczekiwań, do projektu uchwały ws. wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015. Przygotowano rekomendacje, założenia i oczekiwania do uchwały i regulaminu, w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego. Dokumenty te określają m. in. zasady terytorialnego podziału pieniędzy, zasady zgłaszania propozycji zadań w trybie budżetu partycypacyjnego oraz głosowania nad wnioskami.
10 kwietnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Rekomendacje grupy roboczej, pracującej w ramach projektu „Jasne, że konsultacje”, były podstawą do opracowania treści tej uchwały.

ETAP III
Od stycznia do marca 2014 roku PIMIS –  partner społeczny projektu prowadził doradztwo w Radach Dzielnic.
W czasie spotkań omawiano techniki i narzędzia prowadzenia konsultacji społecznych. Członkowie stowarzyszenia udzielali pomocy w wypracowaniu propozycji i pomysłów do budżetu partycypacyjnego.
W ramach spotkań można było uzyskać informacje dotyczące rekomendacji wypracowanych przez Grupę Roboczą w ramach Projektu „Jasne, że konsultacje”.

ETAP IV
Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego rozpoczęło się 21 lipca i zakończyło 30 września 2014 r. Etap ten wsparła szeroko zakrojona kampania medialna skierowana do mieszkańców miasta. Wydrukowane zostały ulotki i plakaty informujący w jaki sposób i gdzie  można składać propozycje zadań w trybie budżetu partycypacyjnego. Emitowane były spoty telewizyjne i radiowe. W mieście odbył się happening, przybliżający mieszkańcom założenia budżetu partycypacyjnego.
Ogółem mieszkańcy złożyli 530 wniosków.

ETAP V
Weryfikacja formalno-prawna zadań:
Wszystkie złożone wnioski zostały poddane w Urzędzie Miasta Częstochowy ocenie formalno –prawnej, która rozpoczęła się 1 października i zakończyła 30 listopada 2014 r.
Szczegółowe kryteria oceny zostały określone w: Zarządzeniu nr 2134/14 Prezydenta Miasta Częstochowy

Załącznik nr 2

Etap ten zakończył się 6 października opublikowaniem na stronie internetowej zestawienia formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego.

ETAP VI
Głosowanie nad propozycjami zadań:
Głosowanie rozpoczęło się: 5 grudnia i trwało do 11 grudnia 2014 r.
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta głosować można było:

•    przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania;
•    za pośrednictwem poczty.
•    w 20 punktach do głosowania w całym mieście.

Mieszkańcy miasta zostali poinformowani o wyniki głosowania 19 grudnia 2014 podczas konferencji prasowej. W głosowaniu wzięło udział 14.919 częstochowian, z czego 14.867 oddało głosy ważne.  W roku 2015 w ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowanych zostanie 8 zadań ogólnomiejskich oraz 64 zadania dzielnicowe.
Największa frekwencja była w dzielnicach Błeszno – 23,42%, Kiedrzyn – 18,03% oraz Stradom – 13,07%..