W ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji wczoraj i dzisiaj 4 i 5 sierpnia 2008 r., od godz. 10.00 do 18.00, ankieterzy Urzędu Miasta przeprowadzali ankietę wśród mieszkańców Częstochowy, która pomoże zaplanować potrzebne inwestycje.

 

Ankiety przeprowadzane były w oznaczonych namiotach w sześciu punktach miasta: na Rynku Wieluńskim, Placu Biegańskiego, Rynku Starego Miasta, w rejonie skrzyżowania ul. Ogrodowej i ul. Katedralnej, na Placu Orląt Lwowskich i w rejonie skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Lenartowicza. W sumie wypełniono 413 ankiet (nie licząc tych przesyłanych drogą elektroniczną) .

To forma konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy nie tylko mogą zapoznać się z tematem rewitalizacji, ale przede wszystkim wypowiedzieć się na temat koniecznych zmian w poszczególnych dzielnicach miasta. Zainteresowanie jest bardzo duże. Dzisiaj wszystkie namioty odwiedził Prezydent Miasta Tadeusz Wrona, zachęcając mieszkańców do wypełniania ankiet. Sam także wysłuchał uwag na temat potrzebnych inwestycji.

 

Informacje uzyskane z ankiet pomogą lepiej zaplanować inwestycje.

Rewitalizacja to przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zamiana jego dotychczasowych funkcji na nowe.

 

Miejski Program Rewitalizacji został opracowany i uchwalony uchwałą nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy 23 maja 2005r. To program wieloletnich działań w sferze gospodarcze, społecznej i przestrzennej prowadzących do rewitalizacji terenu w okresie nie dłuższym niż 20 lat.

 

W związku z nowym okresem programowania Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Polska uzyskała kolejną pulę w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu tego okresu planowane jest uruchomienie działań ukierunkowanych na rozwój miast. Procesy rewitalizacji są ściśle związane z tym kierunkiem.

 

Mając to na uwadze po roku prac i konsultacji opracowano dokument pod nazwą „Miejski Program Rewitalizacji dla Częstochowy – aktualizacja”, który Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałą nr 103/XI/2007 14 maja 2007r.

Szczegóły: www.czestochowa.pl/miasto_1/gospodarka/rewitalizacja/index_html

Istnieje możliwość zgłaszania nowych przedsięwzięć związanych z rewitalizacją, a wpisujących się w obszary rewitalizacji wyszczególnione w Miejskim Programie Rewitalizacji.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Rewitalizacji: bpr@czestochowa.um.gov.pl

 

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Rewitalizacji
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Śląska 11/13
tel. 37 07 536