W ramach realizacji celu pod nazwą: „Budowa dialogu społecznego w Częstochowie” w lutym 2010 r. podjęte zostały działania, których efektem będzie – wspólne z mieszkańcami – wypracowanie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w naszym mieście.

Projekt zakłada:


1. Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej mieszkańcom aktywne uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych.
2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych dla pracowników UMC i przedstawicieli Rad Dzielnic. W części szkoleniowo-warsztatowej projekt realizowany jest wspólnie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej.
3. Przeprowadzenie wzorcowej konsultacji społecznej.
Wspólne z mieszkańcami przygotowanie projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie.
4. Przygotowanie aktów prawnych dotyczących zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Etap I
Budowa interaktywnej platformy internetowej

Platforma internetowa dzięki której wydziały prowadzące konsultacje (RM, IZ, MZDiT, MPUP, OŚR,GK,MN,ES,KP) zyskały możliwość zamieszczania informacji o planowanych i trwających konsultacjach. Przedstawiciele Rad Dzielnic po uwierzytelnieniu mogą na stronach aktualności na bieżąco informować o istotnych dla mieszkańców sprawach. W serwisie zamieszczane są informacje i materiały dotyczące wszystkich konsultacji społecznych w Częstochowie Platforma umożliwi również informowanie społeczności lokalnej o planowanych inwestycjach miejskich, konsultowanie i wymianę opinii, prowadzanie badań i sondaży.

Etap II
Przeprowadzenie szkoleń dla urzędników, pracowników jednostek i spółek miejskich oraz przedstawicieli Rad Dzielnic w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych


Osoby uczestniczące w szkoleniu zyskały umiejętności w zakresie różnych form i metod konsultacji, właściwego stosowania narzędzi używanych w tym procesie oraz umiejętnego planowania i prowadzenia poszczególnych etapów konsultacji społecznych.
Trenerzy dr Edyta Widawska (PIMIS),dr Zbigniew Wieczorek (PIMIS), Agata Wierny UMC

Etap III
Zorganizowanie pilotażowej, wzorcowej konsultacji społecznej przy współudziale wykwalifikowanych moderatorów (warsztaty).

Przygotowanie materiałów i zamieszczenie ich na platformie internetowej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, organizacja spotkania z mieszkańcami.


Temat: Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta dotyczącego zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie.

Załączniki:

Harmonogram działań w ramach projektu(doc)
Ankieta
Prezentacja
Jak napisać uchwałę – poradnik
Wyniki ankiety (pdf)
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji (.doc)

Odpowiedzi na inne (.doc)

[nggallery id=6]