Dzięki decyzji Rady Miasta Częstochowy mieszkańcy mogą występować o przeprowadzenie konsultacji społecznych w ważnych dla nich sprawach.

 

Taką możliwość oprócz mieszkańców uzyskali także radni miejscy, członkowie Rad Dzielnic oraz prezydent. Przyjęta podczas sesji Rady Miasta Częstochowy uchwała określa także zasady, według których będą przeprowadzane konsultacje. Projekt uchwały powstał w ścisłej współpracy z Radami Dzielnic.

Pełniący funkcję prezydenta Częstochowy, Piotr Kurpios tak uzasadniał konieczność przeprowadzania konsultacji:

„Konsultacje społeczne to proces, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość aktywnego zaangażowania się w sprawy dotyczące najważniejszych dla społeczności lokalnej problemów. Konsultacje umożliwią władzom poznanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami. Wizja miasta i jego rozwoju powinna być oparta o rzetelną wiedzę na temat rzeczywistych potrzeb i oczekiwań jego mieszkańców. Przez lata jako samorządowiec spotykałem się z mieszkańcami i z tych rozmów, często trudnych, zawsze wynikało jedno: ludzie chcą mieć wpływ na ważne decyzje, które ich dotyczą i trzeba im to umożliwić. Tylko w taki sposób możemy tworzyć Częstochowę jako miasto otwarte i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Sprawne funkcjonowanie samorządu opiera się przed wszystkim na wzajemnym zaufaniu i dynamicznej współpracy mieszkańców z władzą. Władza nie powinna dominować, powinna uczestniczyć w życiu ludzi tam, gdzie to konieczne i potrzebne.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.