Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wejherowską i Białostocką.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 711/LXII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wejherowską i Białostocką.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 6 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pełniący funkcję

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
Piotr Kurpios