W styczniu tego roku w Urzędzie Miasta Częstochowy rozpoczęło swoją działalność Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych.


Do zakresu działań Biura należą m.in.:


  • budowa skutecznego dialogu społecznego poprzez organizowanie konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach,
  • upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców miasta,
  • badanie opinii mieszkańców w sprawach realizacji zadań miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej,
  • współpraca z jednostkami pomocniczymi, lokalnymi związkami
    i organizacjami samorządowymi, ze środowiskami twórczymi, naukowymi, branżowymi oraz innymi ciałami opiniotwórczymi,
  • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących życia społecznego miasta, integrowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz miasta i wokół inicjatyw obywatelskich,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. w zakresie realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
  • prowadzenie Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • inicjowanie wspólnych spotkań władz miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz prowadzenie bieżących kontaktów z organizacjami poprzez uczestnictwo w spotkaniach z ich przedstawicielami.


Działalność Biura zakłada dialog z mieszkańcami w najszerszym możliwym zakresie: indywidualnie, częstochowianie mogą aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych wyrażając swoje opinie w sprawach dla nich ważnych, z organizacjami pozarządowymi współpracuje funkcjonujące w strukturze Biura Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Natomiast, w myśl znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadaniem Biura jest również aktywizacja mieszkańców i wdrażanie w życie procedur umożliwiających podejmowanie inicjatywy lokalnej, która jest formą współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.


Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych znajduje się w budynku Pałacu Ślubów przy ul. Focha 19/21 na I piętrze i  funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy: pon., śr., czw.: 7.30 – 15.30, wt.: 7.30 – 16.00, pt.: 7.30 – 15.00.