W oparciu o wszystkie opinie zebrane podczas konsultacji społecznych „Aleje Dwóch Kółek?”, Prezydent Miasta zadecydował o zasadach ruchu rowerów oraz motocykli w Alejach Najświętszej Maryi Panny. Wybrany wariant zakłada, że pasaż środkowy Alej będzie przeznaczony dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego (bez wytyczenia ścieżki rowerowej). Ruch rowerów możliwy będzie również na jezdniach. Motocykle będą mogły poruszać się w Alejach bez ograniczeń czasowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozwiązania te zostały wskazane przez mieszkańców w drodze konsultacji.

Rozwiązanie ruchu rowerowego w Alejach jest usankcjonowaniem sytuacji, która często miała miejsce, lecz nie była zgodna z obowiązującymi do tej pory przepisami. Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich miesięcy, policja nie odnotowała w Alejach żadnych zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Korzystanie ze wspólnej przestrzeni przez pieszych i rowerzystów powinno wzmagać ostrożność wśród wszystkich uczestników ruchu. Zgodnie z przepisami ustawy: Prawo o ruchu drogowym, kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Doświadczony rowerzysta, który korzysta z roweru nie tylko dla rekreacji, ale przede wszystkim jako środka transportu,  będzie mógł poruszać się na jezdniach.
Wybrany wariant jest opcją najprostszą do wdrożenia i korzystną ze względów ekonomicznych. Po zakończeniu prac remontowych, wariant ten zostanie wprowadzony jako docelowe rozwiązanie ruchu rowerowego w Alejach. Realizacja tego rozwiązania w chwili obecnej wymagać będzie dodania tabliczek T-22 („nie dotyczy rowerów”) pod istniejącymi znakami pionowymi C-16 (znak dotyczący drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego).

Zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu, w pasażu środkowym Alei,  na skrzyżowaniach ulic: Dąbrowskiego-Nowowiejskiego, Śląska-Kilińskiego, alei Wolności-Kościuszki oraz Piłsudskiego-Wilsona, nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, dlatego, przeprowadzenie ruchu rowerowego przez te skrzyżowania w chwili obecnej (tj. do czasu zakończenia przebudowy Alei), wymagałoby wyznaczenia przejazdów dla rowerów oraz przebudowy sygnalizacji świetlnych na placu Biegańskiego oraz na skrzyżowaniu: alei Wolności-Kościuszki.
Do czasu zakończenia remontu Alei Najświętszej Maryi Panny, rowerzysta poruszający się pasażem środkowym powinien na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi stosować się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, tzn. zejść z roweru i przeprowadzić go przez wyznaczone przejścia dla pieszych.

Wybrany wariant poruszania się motocykli w Alejach Najświętszej Maryi Panny dopuszcza ruch motocykli bez ograniczeń czasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy: Prawo o ruchu drogowym. Jest to rozwiązanie zgodne z tendencją światową do korzystania z mniejszych pojazdów, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. Poprawia wizerunek Częstochowy jako miasta nowoczesnego, przyjaznego dla różnych środków transportu. Za wyborem tego wariantu przemawia fakt, że od dnia 01.09.2010r. policja nie odnotowała skarg na zachowania motocyklistów.

Po wprowadzeniu w życie nowej organizacji ruchu, Miejski Zarząd Dróg i Transportu będzie ściśle współpracował z policją monitorując statystyki zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów w Alejach, aby w razie potrzeby dokonywać modyfikacji przyjętego rozwiązania.

Powyższe zasady zostaną niezwłocznie wprowadzone w życie po sporządzeniu projektu organizacji ruchu i zrealizowaniu go w terenie.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji (plik pdf)

Sprawozdanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2