W dniu 11 maja 2011r. odbyło się spotkanie władz miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 przedstawicieli częstochowskich organizacji pozarządowych. Celem spotkania było rozpoczęcie konsultacji z organizacjami: „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015”.

 

Działacie Państwo na wielu polach, począwszy od pomocy społecznej, przez kulturę, ekologię, sport, turystykę, edukację, wychowanie, zdrowie, skończywszy na organizacjach hobbystycznych lub takich, które integrują i wspierają ludzi o podobnych problemach. Cieszę się, że wasza praca pobudza obywateli do postawy mającej na celu dobro społeczne. Działalność ekonomii społecznej w Częstochowie to dla nas wszystkich znakomita lekcja demokracji i zachęta do społecznej partycypacji – powiedział Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy otwierając spotkanie.

 

Wśród osób prezentujących planowane działania Miasta we współpracy z III sektorem był Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Przemysław Koperski, Dyrektor Generalny, Pan Paweł Klimek oraz Pani Elżbieta Wdowiak , Naaczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

 

W związku z tym, iż uchwała Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego została uchylona przez Wojewodę Śląskiego, na spotkaniu  przedstawiona została możliwość prowadzenia konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Realizacja zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi pozwala wszystkim zainteresowanym działającym w obszarze III sektora na wyrażanie opinii w kwestiach dla nich najistotniejszych.

 

Opinie dotyczące projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015 oraz opinie dotyczące zmiany w Rocznym Programie Współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 „Partnerstwo dla Częstochowy” w zakresie sposobów konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego składać można do Prezydenta Miasta Częstochowy, do 18 maja br. w następujący sposób:

•przekazać w postaci papierowej do kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 6 lub do Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21, pokój 46,

 

•przesłać pocztą elektroniczną na adres:konsultacje@czestochowa.um.gov.pl, lub ngo@czestochowa.um.gov.pl

 

 

Załączniki:

 

[nggallery id=7]