Jesteś Rodzicem i planujesz powrót do pracy? – weź udział w konsultacjach dotyczących form opieki nad dziećmi do lat trzech.
Dziś rozpoczynją się  konsultacje,  których celem jest  poznanie preferencji mieszkańców Częstochowy dotyczących sposobów realizacji różnych form opieki nad dziećmi w wieku  do lat  3. Twoja opinia pozwoli nam budować właściwą politykę miasta w tym zakresie.

 

 

Od 4 kwietnia tego roku obowiązuje nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech,  określająca cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania. Ustawa daje tym samym możliwość wyboru odpowiedniej formy opieki dostosowanej do potrzeb rodziny.

 

Żłobek

 

Sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Dziecko może przebywać w żłobku od poniedziałku do piątku do 10 h dziennie. W szczególnych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. Opłatę za pobyt dziecka i wyżywienie ustala podmiot, który utworzył żłobek.

 

Klub dziecięcy

 

Sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. Opieka nad dzieckiem trwa do 5 h dziennie. W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym  mogą również uczestniczyć rodzice/opiekun prawny. Opłatę za pobyt i wyżywienie  dziecka ustala podmiot, który utworzył jednostkę.

 

Opiekun dziecięcy

 

Sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Umowę z  opiekunem  zawiera prezydent, który wybiera osobę w drodze otwartego konkursu ofert, biorąc  pod uwagę jego kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi. Dzienny opiekun  sprawuje opiekę maksymalnie nad 5 dzieci, w swoim lokalu lub lokalu  udostępnionym przez gminę. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka ustala  rada miasta uchwałą.

 

Niania

 

Sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opiekę sprawuje osoba  fizyczna na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej z rodzicami/opiekunami  prawnymi dziecka. Za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne opłaca ZUS – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad  kwotę minimalnego wynagrodzenia, różnicę opłaca rodzic/opiekun prawny.

 

Zdecyduj jaka forma opieki będzie najlepsza dla Twojego dziecka. Wyraź swoją opinię – wypełnij ankietę!

 

Formularze ankiet w wersji papierowej można składać :
– w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych ul. Focha 19/21, pokój 47 I. p,
– w informacji ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5,
lub przesłać je pocztą na adres: Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych,
ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa.