Podjęcie działań umożliwiających zatrudnienie dziennych opiekunów oraz stworzenie dodatkowych miejsc w żłobku – tego oczekują częstochowianie w związku z nowymi formami opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z efektem zakończonych właśnie konsultacji społecznych Prezydent Miasta Częstochowy podjął decyzję o rozpoczęciu działań umożliwiających przygotowanie rozwiązań formalno-prawnych i procedur w tym zakresie.

Konsultacje dotyczące realizacji różnych form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3 odbyły się w czerwcu. Łącznie ankiety wypełniło prawie 300 częstochowian. Wiele opinii zostało również przekazanych podczas spotkań w mobilnych punktach konsultacyjnych, przy okazji letnich imprez plenerowych.
Z posumowania przeprowadzonych ankiet wynika wyraźnie, że rodzice najbardziej ufają tradycyjnej formie opieki, jaką jest miejski żłobek, ale są również otwarci na nowe rozwiązania przewidziane w tzw. ustawie żłobkowej (Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – DzU z 2011r, nr 45, poz. 235). Szczególnie mieszkańcy dzielnic peryferyjnych zainteresowani są nową formą opieki, którą jest dzienny opiekun.

Opiekunem dziennym może być osoba fizyczna zatrudniana przez Gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Taka osoba w swoim lokalu, lub lokalu udostępnionym przez Gminę, może sprawować opiekę nad dziećmi (które ukończyły 20 tydzień życia). Opiekun może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci. Wykonując swoje obowiązki może korzystać z pomocy wolontariuszy. Prezydent miasta będzie wybierać opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji