Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka – Parkitka w rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 130, poz. 871), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 417/XXXVII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., w związku z uwzględnieniem części uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2012r. do 10 maja 2012r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka – Parkitka w rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu planu odbędzie się w dniach od 9 lipca 2012r. do 6 sierpnia 2012r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 24 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2012r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.czestochowa.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=u4014zva12.w4mgp0va11