Znamy już wyniki oceny wniosków złożonych w trybie inicjatywy lokalnej. W tym roku zrealizowane zostaną 4 wspólne przedsięwzięcia. W ramach inicjatywy budować będziemy parking, drogę i kanalizacje.  Łączna kwota tych projektów wynosi 671 678,01 zł.

 

Dnia 30 maja 2012 r zakończyła się procedura przyjmowania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z Uchwałą nr 187/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Złożono 12 wniosków, z czego po rozpatrzeniu wniosków pod kątem następujących kryteriów szczegółowych :

1) zgodności inicjatywy z priorytetami Miasta Częstochowy w dziedzinie realizacji zadań publicznych,

2) wysokości udziału finansowego Wnioskodawcy w całkowitych szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia,
3) wielkości i rodzaju wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizację przedsięwzięcia,
4) wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez Wnioskodawcę,

5) wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet Miasta Częstochowy.

Przyjęto do realizacji następujące wnioski:

  • Budowa parkingu – zlokalizowanego na terenie szkoły podst. Nr 48 oraz gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia graniczącego z terenem Parafii p.w. NMP w Częstochowie, kwota 269 266,76 zł
  • Przedłużenie drogi gminnej od ul. Bełchatowskiej nr 29 do ul. Legnickiej – ok. 120 mb, kwota 144 000,00 zł
  • Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Bursztynowej, kwota 40 629,60 zł
  • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warownej na terenie działek o nr ewid.200/15, 238 obręb 424 Wielki Bór, kwota 93 630,13 zł.

 

Podane kwoty są kwotami szacunkowymi i ewentualne zmiany wynikają z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Wnioski do realizacji w przyszłym roku 2013 należy składać do dnia 30 września 2012 r.