Ogłoszenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulicy Korfantego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 131/X/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2011 r. zawiadamiamo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulicy: Korfantego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 listopada 2012 r. do 12 grudnia 2012 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach od 8.00 do 15.00.

            Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 14.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2012 r.

            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca PrezydentaMiasta Częstochowy

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.czestochowa.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=lh1vbrcib2.og7ru2cib1