30 listopada zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami w Częstochowie. W ramach konsultacji odbyło się aż 18 spotkań konsultacyjno – informacyjnych, na których mieszkańcy wyrażali swoje opinie. Opinie w postaci ankiet wypełnianych w formie papierowej lub za pośrednictwem Internetu wyraziło aż 3153 mieszkańców.

 

W załączniku prezentujemy Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami w Częstochowie. Zawiera on szczegółowe informacje z przebiegu procesu konsultacji, harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych oraz wyniki przeprowadzonej ankiety. Opinie, które mieszkańcy wyrażali w trakcie spotkań konsultacyjnych były szczegółowo odnotowywane i przedstawione zostały w formie załącznika do Raportu.

W formie ankiety swoją opinię wyraziło aż 3153 mieszkańców. Tak duża liczba wrażonych opinii świadczy zainteresowaniu mieszkańców Częstochowy konsultowanymi kwestiami oraz ich chęci włączania się w życie wspólnoty lokalnej. Ilość przekazanych przez mieszkańców opinii plasuje Częstochowę w czołówce miast Polski, które konsultowały kwestie ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami.

Poniższa tabela przedstawia wyniki przeprowadzonej ankiety

Wariant naliczania opłaty

Liczba opinii

Ilość zużytej wody z danej nieruchomości

1266

Powierzchnię lokalu mieszkalnego

580

Liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

1103

Stawkę opłaty od gospodarstwa domowego

204

Ogółem

3153

 

Z analizy opinii uzyskanych w ankietach przeprowadzonych z mieszkańcami Częstochowy podczas konsultacji wynika, iż osoby zamieszkujące dzielnice, w których przeważa zabudowa wysoka, w większości opowiadają się za opcją naliczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody.

 

W zupełnie odmienny sposób przedstawiają się opinie mieszkańców zamieszkujących dzielnice, w których przeważa zabudowa domów jednorodzinnych. Z analizy opinii uzyskanych z przeprowadzonych ankiet wynika, iż mieszkańcy najczęściej opowiadają się za metodą naliczania opłaty ustalaną w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub za metodą naliczania opłaty od gospodarstwa domowego.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami w Częstochowie przekazany został Radzie Miasta Częstochowy, która ostatecznie podejmie decyzję o sposobie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście.

 

Załączniki:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami w Częstochowie

Opinie mieszkańców zebrane w trakcie spotkań konsultacyjnych