Zgodnie z uchwałą Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przekazuje się do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać do środy 28 sierpnia 2013 roku:

  • pocztą lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 pok. 3,
  • lub w postaci elektronicznej na adres info@czestochowa.um.gov.pl

Konsultowane dokumenty: