Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację, że  Prezydent Miasta Częstochowy przystąpił do opracowywania następujących dokumentów:
–   Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy”,
–   Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy”.

Głównym celem niniejszego programu jest zaplanowanie działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na środowisko.

Z treścią Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy ” można zapoznać się:
–    w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pok. nr 209, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1530, we wtorek od godz. 730 do godz. 1600 oraz w piątek od godz. 730 do godz. 1500,
–    na stronie internetowej miasta Częstochowa pod adresem: www.czestochowa.pl,
–    na stronie internetowej miasta Częstochowa  w Biuletynie Informacji Publicznej,     
Uwagi i wnioski do Projektu Programu oraz Prognozy można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 18 listopada 2013r. do dnia 9 grudnia 2013r.:
–    w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i  Leśnictwa , ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa
–    ustnie do protokołu,
–    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:osr@czestochowa.um.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września   2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 tekst jednolity).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami)  uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udziela Pan Dawid Byrdy tel. 505 277 866 oraz Pan Wiesław Polak tel. 504 247 478.
W dniu 2 grudnia 2013r. w pok. 409A w godzinach pracy  UM Częstochowy będą również udzielane informacje przez Wykonawców Programu.

–   Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy”,
–   Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy”.