OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU „ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY – AKTUALIZACJA 2014” WRAZ Z „PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”

 

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – Aktualizacja 2014” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Powyższe dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 18.06.2014 r. do 9.07.2014 r. (w dni robocze) w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl

 

Zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu „Założeń…” oraz do „Prognozy…” w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia., tj. do dnia 9.07.2014 r.
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Komunalny, ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa,
– ustnie do protokołu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: km@czestochowa.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (jt. Dz.U. z 2013 poz. 262).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest:
– Rada Miasta Częstochowy – do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – Aktualizacja 2014”,
– Prezydent Miasta Częstochowy – do „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                         Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                         Wanda Kukla
                                                                                                                         Zastępca Prezydenta
                                                                                                                         Miasta Częstochowy

 

 

Aktualizacja_2014_Cz_I

Aktualizacja_2014_Cz_II

Aktualizacja_2014_Załączniki_Cz_I

Aktualizacja_2014_Załączniki_Cz_II

Prognoza_ 2014

Załącznik_graficzny_SC_10 000-Dół

Załącznik_graficzny_SC_10 000-Góra

Załącznik_graficzny_SC_20 000

Załącznik_graficzny_SC_kierunki_rozwoju

Załącznik_graficzny_SE_10 000-Dół

Załącznik_graficzny_SE_10 000-Góra

Załącznik_graficzny_SE_20 000

Załącznik_graficzny_SE_kierunki_rozwoju

Załącznik_graficzny_SG_10 000-Dół

Załącznik_graficzny_SG_10 000-Góra

Załącznik_graficzny_SG_20 000

Załącznik_graficzny_SG_kierunki_rozwoju

Załącznik_graficzny_Tereny_rozwoju_miasta