Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji podczas głosowania
w ramach budżetu partycypacyjnego w Częstochowie.

 

Nabór kandydatów na członków Komisji podczas głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego w Częstochowie dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich oraz zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

 

Głosowanie odbędzie się w dniach 5 – 11 grudnia 2014 r., w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie miasta Częstochowy, w wymiarze dwóch godzin dziennie.

  •     Dni robocze – 16:00 – 18:00
  •     Sobota, Niedziela – 10:00 – 12:00

Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie w terminie 21 – 27 listopada 2014 r. do godz. 15.00.

 

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić oraz własnoręcznie podpisać formularz zgłoszeniowy oraz formularz ofertowy.

 

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy:
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, p. 3, lub pocztą na adres Urząd Miasta Częstochowy:
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.

 

Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Częstochowy).

 

O zakwalifikowaniu kandydata do komisji zadecyduje wysokość oferty cenowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się: Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, 42-217 Częstochowa, ul. Focha 19/21, pok.32, tel.: 34 37 07 498

 

Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład Komisji podczas głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego przysługuje wynagrodzenie określone przez kandydata w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik ogłoszenia.

 

UWAGA:
Po zakończeniu naboru, planuje się przeprowadzenie szkolenia dla członków komisji. Terminy szkolenia zostaną podane po przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów.

 

Osoby, które złożyły wnioski w ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą brać udziału w pracach komisji!

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

  2. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji podczas głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego w Częstochowie wyznaczonego w terminie 5-11 grudnia 2014r.