Zgodnie z uchwałą Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przekazuje się do konsultacji projekt uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego.

Uwagi do projektu uchwały można składać w formie pisemnej do 17 marca br. pocztą lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 pok. 3.

Projekt_Uchwała w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Projekt_Załącznik do uchwały_Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego