Od 27 maja do 27 lipca mieszkańcy Częstochowy mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.  W tym roku częstochowianie  zdecydują na co wydać 6 661 679 zł, w tym: na zadania ogólnomiejskie: 1 665 420 zł oraz na zadania dzielnicowe: 4 996 259 zł.

broszura zdjecie male

BUDŻET OBYWATELSKI KROK PO KROKU_BROSZURA

 

Propozycje zadań można zgłaszać na 2 sposoby:

1) pisemnie: na specjalnym formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do uchwały, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Formularz dostępny jest:

  • TUTAJ

  • w Wydziale Polityki Społecznej (budynek USC, ul. Focha 19/21, pokój 29, 1 piętro),

  • w informacjach ogólnych głównych budynków Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5),

  • w Poradniku Interesanta na stronie internetowej www.czestochowa.pl.

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć:

  • osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3),

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

2) elektronicznie:

a) za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.

b)poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Częstochowy: www.sekap.pl i www.ePUAP.gov.pl,

Decyduje data wpływu formularza do Urzędu. Formularze, które nie wpłyną w terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Możliwość zgłoszenia propozycji zadania ma każdy mieszkaniec Częstochowy. W przypadku, gdy osoba składająca formularz nie ukończyła 18 roku życia formularz musi zostać podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.

Podział środków na dzielnice:

Podział środków na dzielnice

Akty prawne:

ZARZĄDZENIE Nr 218.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2016 r.

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego