OGŁOSZENIE O NABORZE

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do obsługi liczenia głosów oddanych na kartach do głosowania podczas głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Podczas naboru wyłonionych zostanie 15 osób, które wprowadzą do sytemu elektronicznego dane z kart do głosowania.

Nabór dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, które nie złożyły formularzy propozycji zadań podczas II edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Wyłonione podczas naboru osoby będą odpowiedzialne za wprowadzenie papierowych kart do głosowania złożonych w ramach budżetu obywatelskiego do systemu elektronicznego, którym dysponuje Urząd Miasta Częstochowy.

Wprowadzanie kart odbywać się będzie w dniach: 9, 10, 12, 13 i 16 listopada 2015 r. w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Za pracę w ww. terminie osobom wprowadzającym ww. karty przysługiwać będzie wynagrodzenie będące wielokrotnością kwoty za wprowadzenie 1 karty – wynoszące 0,5 zł, nie większe jednak niż 500 zł brutto. (słownie: pięćset złotych 00/100 brutto).

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić Formularz-zgloszeniowy na formularzu znajdującym się w załączniku.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów prowadzone jest w terminie od 21 do 27 października 2015 r. do godz. 15.00.

Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: ul. Śląska 11/13.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o zakwalifikowaniu kandydata zadecyduje kolejność zgłoszenia tj. data i godzina złożenia w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy wypełnionego formularza.

Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W dniu 6 listopada w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 szkolenie dla wyłonionych osób z obsługi elektronicznego systemu do głosowania.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej: Referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21, Częstochowa, pok. 29 i 32, tel.: 34 37 07 498; 34 37 07 497, e-mail: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl.

Formularz-zgloszeniowy-liczenie-glosow