Harmonogram i zasady

 

W związku ze zbliżającą się III edycją częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego udostępniamy do publicznej wiadomości:

Elektroniczny generator składania formularzy propozycji zadań w ramach BO

 

Mapa terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego wraz z podziałem miasta na jednostki pomocnicze (dzielnice)

 

ZARZĄDZENIE Nr 917.2016 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2017 rok

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
1.Ogólna wysokość środków w ramach budżetu obywatelskiego: 6 661 679 zł, w tym:
1) na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 1 665 420 zł,
2) na zadania o charakterze dzielnicowym: 4 996 259 zł.
2. Podział środków na zadania o charakterze dzielnicowym, przy zastosowaniu algorytmu określonego w uchwale:
Lp. Dzielnica Obszar
(w m²) ¹
Liczba mieszkańców ² Udział procentowy Kwota
bazowa 5 uwzględniająca udział:  
obszar 3 liczba mieszkańców 4 obszaru dzielnicy 6 liczby mieszkańców 7 Ogółem
1.   Błeszno 16 219 258 4 127 10,04 1,88 33 308,40 zł 133 769,35 zł 56 485,50 zł 223 563 zł
2.   Częstochówka-Parkitka 4 731 619 8 699 2,93 3,97 33 308,40 zł 39 024,32 zł 119 061,64 zł 191 394 zł
3.   Dźbów 17 799 652 5 623 11,02 2,57 33 308,40 zł 146 803,74 zł 76 960,98 zł 257 073 zł
4.   Gnaszyn-Kawodrza 8 729 267 5 330 5,40 2,43 33 308,40 zł 71 995,18 zł 72 950,75 zł 178 254 zł
5.   Grabówka 7 664 885 4 356 4,74 1,99 33 308,40 zł 63 216,62 zł 59 619,78 zł 156 145 zł
6.   Kiedrzyn 7 767 234 2 987 4,81 1,36 33 308,40 zł 64 060,75 zł 40 882,53 zł 138 252 zł
7.   Lisiniec 11 228 645 9 564 6,95 4,37 33 308,40 zł 92 608,95 zł 130 900,74 zł 256 818 zł
8.   Mirów 11 973 935 2 280 7,41 1,04 33 308,40 zł 98 755,78 zł 31 205,95 zł 163 270 zł
9.   Ostatni Grosz 1 902 686 8 473 1,18 3,87 33 308,40 zł 15 692,52 zł 115 968,42 zł 164 969 zł
10.   Podjasnogórska 2 433 711 3 226 1,51 1,47 33 308,40 zł 20 072,18 zł 44 153,68 zł 97 534 zł
11.   Północ 8 798 350 27 834 5,45 12,71 33 308,40 zł 72 564,94 zł 380 958,92 zł 486 832 zł
12.   Raków 2 121 756 21 254 1,31 9,70 33 308,40 zł 17 499,32 zł 290 899,65 zł 341 707 zł
13.   Stare Miasto 2 262 520 10 565 1,40 4,82 33 308,40 zł 18 660,28 zł 144 601,24 zł 196 570 zł
14.   Stradom 11 522 237 11 480 7,13 5,24 33 308,40 zł 95 030,37 zł 157 124,68 zł 285 464 zł
15.   Śródmieście 1 826 625 14 260 1,13 6,51 33 308,40 zł 15 065,20 zł 195 174,04 zł 243 548 zł
16.   Trzech Wieszczów 856 960 10 099 0,53 4,61 33 308,40 zł 7 067,83 zł 138 223,19 zł 178 600 zł
17.   Tysiąclecie 4 071 422 26 927 2,52 12,29 33 308,40 zł 33 579,31 zł 368 544,98 zł 435 433 zł
18.   Wrzosowiak 2 736 586 24 281 1,69 11,09 33 308,40 zł 22 570,16 zł 332 329,65 zł 388 208 zł
19.   Wyczerpy-Aniołów 16 622 032 8 919 10,29 4,07 33 308,40 zł 137 091,25 zł 122 072,74 zł 292 472 zł
20.   Zawodzie-Dąbie 20 273 595 8 741 12,55 3,99 33 308,40 zł 167 207,74 zł 119 636,49 zł 320 153 zł
                   
  Suma: 161 542 975 219 025 100 100 666 168 zł 1 332 336 zł 2 997 756 zł 4 996 259 zł
1) obszar dzielnicy wg danych z Ewidencji Gruntów i Budynków,
2) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 8 kwietnia 2016 r.,
3) udział procentowy obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta,
4) udział procentowy liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców miasta,
5) kwota jednakowa dla każdej dzielnicy (10% ogółu środków w ramach budżetu obywatelskiego),
6) kwota uwzględniająca udział obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta (20% ogółu środków w ramach budżetu obywatelskiego),
7) kwota uwzględniająca udział liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców miasta (45% ogółu środków w ramach budżetu obywatelskiego)

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2017:

1. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego:

a) rozpoczęcie: 3 czerwca 2016 r.,

b) zakończenie: 1 sierpnia 2016 r.;

2. Weryfikacja formalnoprawna zadań:

a) rozpoczęcie: 3 czerwca 2016 r.,

b) zakończenie: 20 września 2016 r.;

3. Głosowanie nad propozycjami zadań:

a) rozpoczęcie: 22 października 2016 r.,

b) zakończenie: 30 października 2016 r.;

4. Upublicznienie wyników głosowania: 14 listopada 2016 r.

 

Kryteria weryfikacji

Złożone formularze podlegają weryfikacji formalnoprawnej zgodnie z następującymi kryteriami, tzn. pod kątem:

1. Zgłoszenia propozycji zadania na właściwym formularzu;

2. Zgłoszenia i podpisania formularza przez uprawnioną osobę (mieszkańca Częstochowy), w przypadku, jeśli formularz składa osoba niepełnoletnia – podpisania formularza przez rodzica/opiekuna prawnego;

3. Wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza;

4. Czy zadanie mieści się w kategorii zadania własnego miasta;

5. Czy zadanie jest zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku objęcia takim planem);

6. Dostępności obiektu dla mieszkańców, w przypadku zadań realizowanych w obiektach zamkniętych;

7. W przypadku zadania zlokalizowanego na terenie znajdującym się w zarządzie, wymagane jest oświadczenie zarządcy obiektu o zapoznaniu się z projektem oraz przystosowaniu obiektu do potrzeb wynikających z realizacji zadania.

8. Lokalizacji zadania:

– zadanie musi być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nie przeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel, (dotyczy zadania inwestycyjnego), zadania nieinwestycyjne mogą być realizowane na terenie całego miasta z zastrzeżeniem dostępności przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców;

– zadanie może zostać zlokalizowane na terenie będącym własnością Skarbu Państwa przekazanego w zarząd Gminy

– wyłączeniu podlegają tereny i nieruchomości wobec których stosowana jest procedura zgłaszania ewentualnych roszczeń.

9. Możliwości realizacji zadania w trakcie jednego roku budżetowego;

10. Technicznej możliwości wykonania zadania w trakcie jednego roku budżetowego;

11. Możliwości realizacji zadania w oparciu o obowiązujące porozumienia;

12. Możliwości realizacji zadania w ramach złożonych wniosków współfinansowanych ze środków UE;

13. Przyszłych kosztów eksploatacji;

14. Ogólnodostępności dla mieszkańców miasta;

15. Kosztu realizacji zadania.