Wielkie emocje towarzyszyły pierwszej częstochowskiej „Grze o budżet”. W sobotę, 8 października, 60 uczestników gry zasiadło przy 6 stołach dyskusyjnych. Częstochowa jest trzecim Polskim miastem, w którym odbyła się taka rozgrywka.

Grę opracowało wrocławskie stowarzyszenie – Centrum Rozwiązań Systemowych

  • Inspirujemy do pozytywnych zmian. Bardzo ważne są dla nas słuchanie, dialog, współdecydowanie, partycypacja i współpraca. Dzięki grom w nieszablonowy sposób aktywizujemy mieszkańców i pokazujemy im, że partycypacja może być atrakcyjna – wyjaśniła Anna Koch z Centrum Rozwiązań Systemowych.

Celem gry była promocja wszystkich zadań o charakterze ogólnomiejskim, które w tym roku zostaną poddane pod głosowanie w ramach III edycji budżetu obywatelskiego. Dodatkowo uczestnicy rozgrywki dowiedzieli się, jak ważna jest umiejętność prowadzenia dyskusji, argumentowania i wypracowywania kompromisów. Poznali mechanizm budżetu obywatelskiego – wyniki pokazały, że bez względu na wiek wszyscy myślimy podobnie o mieście i mamy podobne oczekiwania. W wielu przypadkach te same zadania wskazywali przedstawiciele różnych stolików.

  • Bardzo ważne dla mnie było uświadomienie sobie, że we wszystkich grupach mieliśmy podobną wizję rozwoju naszego miasta, ale różne grupy społeczne gimnazjaliści, licealiści czy seniorzy mają tez swoje specyficzne potrzeby. Jako wnioskodawca wiem teraz, że zadania do budżetu trzeba planować w taki sposób aby z łączyły w sobie potrzeby i pragnienia jak najszerszego grona mieszkańców Częstochowy – powiedziała po zakończonej rozgrywce jedna z uczestniczek.

Uczestnicy pracowali w 6 dziesięcioosobowych zespołach, które składały się z przedstawicieli: gimnazjów, liceów, młodzieżowej rady miasta, organizacji pozarządowych, rad dzielnic oraz seniorów. Ich zadanie polegało na wyborze zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Każdy z graczy przy stole dysponował taką samą, określoną kwotą „bieganów”, czyli pieniędzy stworzonych na potrzeby gry. Trudność rozgrywki polegała na tym, że suma „bieganów” wszystkich graczy przy stole stanowiła jedynie niewielki procent sumy potrzebnej na zrealizowanie wszystkich projektów biorących udział w grze. Dodatkowo, aby sfinansować wybrane zadanie musiało się złożyć na nie co najmniej trzech graczy przy stole. Zmuszało to uczestników do ścisłej współpracy, prowadzenia dyskusji i walki na argumenty.

  • „Gra o Budżet” jest grą kooperacyjną, w której jedyną drogą do sukcesu jest współpraca, nie można w sposób bierny nauczyć się aktywności obywatelskiej i pracy w grupie – powiedziała Anna Koch.

W pierwszym etapie rozgrywki zespoły były mieszane (w każdym zespole znajdował się co najmniej jeden reprezentant każdej z wymienionych wyżej grup). Każdy stolik pracował na innych zadaniach z puli aż 81 zadań o charakterze ogólnomiejskim. Na cele gry organizatorzy dokonali podziału zadań pod względem kwotowym, co umożliwiło sprawny i sprawiedliwy podział zadań między 6 stolików graczy. W tym etapie każdy zespół sfinansował inne zadania, które utworzyły pulę projektów, z których gracze wybierali w etapie II.

W drugim etapie rozgrywki drużyny zostały ujednolicone (stół nr 1 – gimnazjaliści, stół nr 2 – licealiści, itd.). Tym razem wszystkie stoły pracowały na tych samych zadaniach.

Na zakończenie rozgrywki stworzono ranking projektów, które zostały sfinansowane w drugim etapie gry. Okazało się, że potrzeby różnych grup mieszkańców są często bardzo zbliżone i łączą się na wielu polach społecznej aktywności.

Podsumowaniem rozgrywki będzie raport, który zostanie udostępniony na stronie konsultacje.czestochowa.pl po zakończeniu głosowania do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, które odbędzie się w dniach 22-30 października br.

Już dziś zachęcamy do porównania wyników rozgrywki z faktycznymi wynikami głosowania mieszkańców całego miasta.